ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลกาบังแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ราษฎร 99% นับถือศาสนาอิสลาม แต่เดิมเรียกว่า "กาแบบ" ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นหรือภาษายาวี แปลว่า "ต้นไม้ใหญ่" และชาวบ้านเรียกกันมาจนเพี้ยนเป็น "กาบัง" ในปัจจุบัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลกาบังตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกาบัง โดยถ้านับจากสำนักงาน อบต.กาบัง ไปจนถึงตัวที่ว่าการอำเภอ จะมีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 115 ตารางกิโลเมตร หรือ 71,875 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเทพา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,567 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,187 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา 2. อาชีพรอง คือ การทำสวนผลไม้
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2. โรงพยาบาลกาบัง 3. สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาบัง 4. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง 5. องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com