ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
เป็นตำบลหนึ่งในความรับผิดชอบของอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สันนิฐานว่า คำว่า “บาละ” มาจาก
ภาษายาวี “บาเลาะ” แปลว่า ต้นไม้ใหญ่ จำนวน 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบาละ หมู่ 2 บ้านคลองน้ำใส 
หมู่ 3 บ้านหินลูกข้าง หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา หมู่ 5 บ้านสี่สิบ หมู่ 6 บ้านใหม่ หมู่ 7 บ้านคลองปุด หมู่ 8 บ้านคลองขิง
หมู่ 9 บ้านคลองพี หมู่ 10 บ้านเมาะยี
   
สภาพทั่วไปของตำบล
ติดกับอำเภอกาบัง ห่างจากตัวอำเภอกาบัง ประมาณ 10 กม. เนื้อที่ประมาณ 352 ตร.กม.
เป็นที่ราบเชิงเขา บางหมู่บ้านติดชายแดนประเทศมาเลเซีย
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,840 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,132 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด แกะ
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
2) วัดบ้านบาละ
3) โรงเรียนบ้านบาละ
4) โรงเรียนบ้านลาแล
5) โรงเรียนบ้านคชศิลา
6)โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
7) พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
8) น้ำตกคลอง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com