ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลกรงปินัง แยกจากอำเภอเมืองยะลา เมื่อ เมษายน 2538 ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอกรงปินัง ตำบลกรงปินังได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน คือ ม.1 บ้านสะเก ม.2 บ้านตะโลซูแม ม.3 บ้านบราแง ม.4 บ้านกีเยาะ ม.5 บ้านอุเผะ ม.6 บ้านยะยือริ ม.7 บ้านกรงปินัง ม.8 บ้านลือมุ ม.9 บ้านอุเป
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาทอดขนานกับถนนสาย 410 ยะลา-เบตง มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านขนานกับถนนสาย 410 ยะลา-เบตง มีพื้นที่ทั้งหมด 54.47 ตร.กม. หรือ 34,044 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ. ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.สะเอะ และอบต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,307 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,538 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
2) โรงเรียน
3) สถานีอนามัย
4) มัสยิด
5) โรงเรียนตงดีกา
6) มาลาเซาะห์
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com