ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา คำว่า "สะเอะ" มาจากคำว่า "แซะห์" เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นคำหน้านามที่เรียกชื่อบุคคลที่มีศักดิ์สูงหรือผู้มีความรู้ เป็นที่ยอมรับนับถือ เนื่องจากในอดีตที่ตำบลสะเอะมีบุคคลซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชาวอาหรับเดินทางมาทางเรือเพื่อมาทำการค้าขายและเผยแพร่ศาสนา จากนั้นจึงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ และเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านในสมัยนั้น เมื่อเสียชีวิตชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "กำปงเซะห์" หรือหมู่บ้านแซะห์ และเรียกเพี้ยนมาเป็น "สะเอะ" ในปัจจุบัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลสะเอะตั้งอยู่บนถนนสายสะเอะ-หน้าถ้ำ อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการกิ่งอำเภอกรงปินัง ห่างจากที่ตั้งกิ่งอำเภอกรงปินัง 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยะลา 19 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15-20 นาที
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ปูโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.กรงปีนังติดแม่น้ำปัตตานี จ.ยะลา ติดแม่น้ำปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,465 คน และจำนวนหลังคาเรือน 953 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โรงเรียน
2. มัสยิด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
4. สถานีอนามัย
5. โรงเรียนตาดีกา
6. บาลาเซาะห์
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com