ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลห้วยกระทิงแยกจากตำบลสะเอะและยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพพื้นที่สามในสี่ของตำบลห้วยกระทิง เป็นภูเขา มีที่ราบเพียงเล็กน้อย ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบขนานกับแม่น้ำปัตตานีตลอดแนว
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะเอะ กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตาเนาะปูเตะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com