ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
 

 

 

 

 

ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
เรื่องราวของตำบลปุโรงมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า  ครั้งหนึ่งพระยายะลอ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองปกครองหัวเมืองยะลา ทรงเสด็จประพาสป่าไปทางทิศใต้ของเมืองยะลา  ผ่านตำบลปุโรง  ซึ่งสมัยก่อนเป็นป่าทึบ  จึงทรงหยุดพักและเสวยพระกระยาหารพร้อมกับบริวารในป่าแห่งนี้  ครั้นเมื่อทรงเสวยพรกระยาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ราษฎรได้นำกะลาใส่น้ำมาถวายให้พระองค์   ซึ่งกะลาที่ใส่น้ำมาถวายนั้นเป็นกะลาที่ใหญ่ผิดปกติกว่ากะลาทั่ว  ๆ  ไป  พระยายะลอ  จึงทรงได้เรียกชื่อกะลานี้ว่า  “  ปุโรง  ”  ซึ่งเป็นภาษามาลายูท้องถิ่น  แปลเป็นภาษาไทย  “  กะลา ”  ในเวลาต่อมา  เมื่อราษฎรเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น  ได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า        “   ปุโรง   ”  และสืบทอดจนถึงปัจจุบัน 

   
สภาพทั่วไปของตำบล
ที่ตั้งตำบลปุโรงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกรงปินัง   ประมาณ   8   กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดยะลาประมาณ  18  กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศของตำบลเป็นเนินสูงมีภูเขาตลอดแนว  ด้านทิศตะวันตกช่วงบริเวณตอนกลางของตำบลเป็นที่ราบสูง  และตลอดแนวของตำบลด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มเนื่องจากมีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านตลอด  ทำให้บริเวณพื้นที่หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  3  น้ำท่วมทุกปี และนอกจากนี้ภายในตำบล  ยังมีเส้นทางคมนาคมตัดผ่าน ได้แก่   ถนน ร.พ.ช. สายบาโงยีรา -หน้าถ้ำตัดผ่านในแนวเหนือ-ใต้ ของทั้ง 4 หมู่บ้าน ส่วนหมู่ที่ 4 เป็นเนินสูงกว่า ซึ่งทิศใต้ติดกับหมู่ที่ 2  ของตำบลสะเอะและทิศเหนือติดตำบลเปาะเส้ง
เนื้อที่ตำบลปุโรงมีเนื้อที่ประมาณ   17.88    ตารางกิโลเมตร    
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ จรดตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ทิศใต้ จรดตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะล
ทิศตะวันออก จรดตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ทิศตะวันตก จรดตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา    
   
จำนวนประชากรของตำบล กรงปินังมีประชากรอยู่ 23,416 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายูมุสลิม ประชากรกว่าร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด 35 แห่ง และมีผู้นับถือศาสนาพุทธอยู่เพียง 177 คน โดยอาศัยอยู่ในตำบลสะเอะและตำบลกรงปินัง ส่วนในตำบลห้วยกระทิงและตำบลปุโรง ไม่มีผู้นับถือศาสนาพุทธอยู่เลย
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
สถาบันทางการศึกษา
1   สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่จำนวน  2  โรงเรียน  ได้แก่ 
     1)  โรงเรียนบ้านโฉลง  
     2)  โรงเรียนบ้านปุโรง
2   สถานศึกษาสอนศาสนาให้เด็กในตำบลปุโรง  จำนวน  5  โรงเรียน  ได้แก่ 
     1)   หมู่ที่  1  บ้านโฉลง           โรงเรียนตาดีกาดะวะห์อิสลามมียะห์  
     2)   หมู่ที่  1  บ้านโฉลง           โรงเรียนตาดีกาดารุลอิสซาน
     3)   หมู่ที่  2  บ้านปุโรง           โรงเรียนตาดีกาอัครอวียะห์ 
     4)   หมู่ที่  3  บ้านตะโล๊ะปานะ  โรงเรียนตาดีกาดารุสสาลาม
     5)   หมู่ที่  4  บ้านลูโบ๊ะกาโล    โรงเรียนตาดีกาอัลอีบาดาตุล อิสลามียะห์ 
3    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล  ได้แก่ 
     1)   หมู่ที่  1  บ้านโฉลง                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ   
     2)   หมู่ที่  2  บ้านปุโรง                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
     3)   หมู่ที่  3  บ้านตะโล๊ะปานะ       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
     4)   หมู่ที่  4  บ้านลูโบ๊ะกาโล         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
4    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   
การสาธารณสุข 
ตำบลปุโรง  มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตั้งอยู่ หมู่ที่  1  บ้านโฉลง  ตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  จงหวัดยะลา  และมีอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. )  ประจำหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน
สถาบันทางศาสนา  ได้แก่ 
1.  มัสยิด   5 แห่ง คือ
     1)    หมู่ที่  1  บ้านโฉลง                  มัสยิดมากอมิลกียามิลดีน
     2)    หมู่ที่  1  บ้านโฉลง                  มัสยิดดารุลอิสซาน      
     3)    หมู่ที่  2  บ้านปุโรง                   มัสยิดอัครอวียะห์         
     4)    หมู่ที่  3  บ้านตะโล๊ะปานะ        มัสยิดดารุสสาลาม
     5)    หมู่ที่  4  บ้านลูโบ๊ะกาโล          มัสยิดอัลอีบาดาตุลอิสลามมียะห์  
2.    สุเหร่า 7  แห่ง  คือ
     1)   หมู่ที่  1  บ้านโฉลง                    สุเหร่ากลุ่มบ้านบูเกะดาตู
     2)   หมู่ที่  1  บ้านโฉลง                    สุเหร่ากลุ่มบ้านราดู
     3)  หมู่ที่   1  บ้านโฉลง                    สุเหร่ากลุ่มบ้านปาแดรู
     4)  หมู่ที่   1  บ้านโฉลง                    สุเหร่ากลุ่มบ้านบือญา
     5)  หมู่ที่   2  บ้านปุโรง                     สุเหร่ากลุ่มบ้านตะโละลาย
     6)  หมู่ที่   3  บ้านตะโล๊ะปานะ          สุเหร่ากลุ่มบ้านตะโล๊ะปานะ
     7)  หมู่ที่   4  บ้านลูโบ๊ะกาโล            สุเหร่ากลุ่มบ้านตือลาฆอตีโม
หน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่  ได้แก่ 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com