ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลยะต๊ะ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรามัน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านมาแลเหนือ หมู่ 2 บ้านตูกู หมู่ 3 บ้านตะโละ หมู่ 4 บ้านปาแลใต้ หมู่ 5 บ้านตีบุ
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 
ทิศใต้ ติดกับ ต.กาลอ, ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บาลอ, ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,017 คน และจำนวนหลังคาเรือน 843 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com