ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา วังพญาเดิมเป็นชุมชนเล็ก ๆ ชื่อว่า "ปากาซาแม" มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ต่อมาเจ้าเมืองโกตาบารูได้ใช้พื้นที่ในชุมชนนี้ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก เสมือนเป็นดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำของเจ้าเมือง จึงเรียกกันว่า "วังพญา" ต่อมาชุมชนได้เจริญขึ้นและแยกออกเป็นตำบลต่าง ๆ ด้วยเหตุที่ชาวตำบลนี้มีอาชีพทำนาเป็นหลัก และเพื่อระลึกถึงอดีตที่เป็นดินแดนปลูกข้าวของเจ้าเมือง จึงใช้ชื่อว่า "วังพญา" เป็นชื่อตำบลตั้งแต่นั้นมา
   
สภาพทั่วไปของตำบล ต.วังพญา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 63.13 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสูงและภูเขาเตี้ย ๆ
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.กอตอตือร้า, ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าเซง, ต.กอตอตือรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา และอ.ยะรัง จ.ปัตตานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,980 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,019 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก คือ การทำนา และทำสวนผลไม้
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัด 
2. สถานีอนามัย 
3. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. มัสยิด
6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา
7. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com