ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลอาซ่องเป็นตำบลหนึ่งใน 16 ตำบลของอำเภอรามัน คำว่า "อาซ่อง" มาจากภาษามลายูว่า "อาซา" แปลเป็นไทยว่า "เริ่มแรก" หมายความว่า หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเริ่มแรกที่ก่อตั้งในเขตนี้ คือ "อาซา" และเรียกเป็น "อาซ่อง" จนทุกวันนี้ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของตำบลเป็นที่ราบสูง แล้วลาดเป็นที่ราบต่ำลงมาทางตอนใต้คือบริเวณลุ่มน้ำสายบุรี
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ตะโล๊ะหะลอ, อบต.กายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.เกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.กอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,006 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,000 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. มัสยิดประจำหมู่บ้าน
2. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง
3. สถานีอนามัยประจำตำบล
4. โรงเรียนประถมศึกษา
5. ป้อมตำรวจ/จุดตรวจ

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com