ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลรัษฎาเดิมชื่อ ตำบลสั้นใน ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสั้นในเป็นตำบลรัษฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิษศรภักดี (คอชิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 จนถึงปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในจำนวน 19 แห่ง ทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 ในการยกฐานะในครั้งแรก
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ตำบลมีเนื้อที่โดยประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร (23,994 ไร่)พื้นที่ประมาณ ร้อยละ 40 เป็นภูเขา อีกร้อยละ 60 เป็นพื้นที่ราบประกอบด้วยที่ราบเนินเขา (ม.2,3,5 และ ม.6) และที่ราบริมฝั่งทะเล (ม.1,4 และ 7) ซึ่งเป็นป่าชายเลน มีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ม.1 บ้านเกาะสิเหร่ ม.2 บ้านบางชีเหล้า,หมู่ที่ 3 บ้านกู้กู,ม.4 บ้านแหลมตุ๊กแก,ม.5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก, ม. 6 บ้านหลักกงษี ม.7 บ้านท่าเรือใหม่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลเกาะแก้ว
ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลวิชิตและตำบลกระทู้
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 28,142 คน และจำนวนหลังคาเรือน 13,360 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม ค้าขาย ทำสวน การประมง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.วัดเกาะสิเหร่
2.ท่าเทียบเรือประมง
3.ท่าเรือท่องเที่ยว
4.ศาลเจ้าโต๊ะถ่าหมี
5.การเคหะแห่งชาติ
6.องค์การสะพานปลา
7.หมู่บ้านชาวไทยใหม่(ชาวเล)
8.สถาบันราชภัฎภูเก็ต
9.องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา
10.สถานีอนามัยตำบลรัษฎา
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: (076) 213151, 221062 โทรสาร: (076) 215381
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com