ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
 

 
ประวัติความเป็นมา ประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ประชาชนจากจังหวัดสตูล อพยพโดยทางเรือมาพบเกาะยาว และได้ตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพประมง จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดตรัง และจากเกาะยาวน้อย ได้อพยพมาศัยสมทบ เพื่อประกอบอาชีพประมงเช่นกัน และเมื่ออาศัยอยู่ได้ระยะหนึ่ง ก็บุกเบิกแผ้วถางที่เพื่อทำนา และทำสวนยางพารา
   
สภาพทั่วไปของตำบล มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวพังงา ประมาณ 48.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 50.79 ตารางกิโลเมตร 31,743.75 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบริมชายฝั่งทะเลและที่ราบหุบเขา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเกาะยาวใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่เกาะและน่านน้ำจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ น่านน้ำจังหวัดภูเก็ต
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,525 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,287 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ประมงชายฝั่ง
อาชีพเสริม ทำสวนยางพารา
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) เกาะไข
2) หาดโล๊ะโป๊ะ
3) มัสยิด
4) สถานีอนามัยประจำตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com