ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะพระทองมีสภาพเป็นเกาะทั้งตำบล ราษฎร์อาศัยอยู่จำนวน 2 เกาะ คือ เกาะพระทอง และเกาะระ สมัยก่อนประมาณ 80-100 ปี การสัญจรทางบกยังไม่สะดวก อำเภอคุระบุรีต้องสัญจรทางเรือ จากอำเภอตะกั่วป่าเมื่อผ่านมาเห็นทำเลบนพื้นที่เกาะสามารถทำมาหากินได้ จึงอพยพมาจากอำเภอตะกั่วป่ามาตั้งถิ่นฐานเรื่อยมา
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณทะเลอันดามันด้านใน มีเกาะเล็กๆ ประมาณ 14 เกาะ เกาะใหญ่ๆ 4 เกาะ คือ เกาะพระทอง, เกาะระ, เกาะสุรินทร์, เกาะสิมิลัน เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน และกิ่งอ.ชุบสำราญ จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แม่นางขาว และต.คุระ อ.คุระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,160 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,967 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง, ทำสวน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
2.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com