ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลกะแดะ เป็นตำบลเก่าแก่และเป็นตำบลที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เดิมมีการปกครองในรูปสุขาภิบาลและได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ เมื่อปี พ.ศ.2542 แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกะแดะ บ้านดอนยา บ้านวัดถนน บ้านนาตรอก บ้านพ่วง บ้านไร่หลวง บ้านปากกะแดะ บ้านหนองสวน และบ้านท่าช้าง
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีพื้นที่ประมาณ 29.5 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 700 กิโลเมตร
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ จรด อ่ายไทย
ทิศใต้ จรด ตำบลช้างขวาและกรูด
ทิศตะวันออก จรด ตำบลพลายวาส
ทิศตะวันตก จรด ตำบลตะเคียนทอง
   
จำนวนประชากรของตำบล มีจำนวนครัวเรือน 3,168 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,250 คน เป็นชาย 4,536 คน เป็นหญิง 4,714 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ เช่น สวนยาพารา การทำประมงชาวฝั่ง เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ, การเลี้ยงหอยนางรม และหอยแครง
อาชีพเสริม ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาญจนดิษฐ์
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ที่ทำการไปรษณีย์
5. ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์
6. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติราชกุมารี
7. การประปาส่วนภูมิภาค
8. สำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
9.โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ (ระดับมัธยมศึกษา)
10. โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ระดับประถมศึกษา)
11. โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก (ระดับอนุบาล)
12. โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ (ไร่หลวง) (ระดับอนุบาล)

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com