ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลเลม็ด ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอไชยา ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าใหญ่, หมู่ที่ 2 บ้านวัดแก้ว, หมู่ที่ 3 บ้านนาหลวง, หมู่ที่ 4 บ้านปากท่อ, หมู่ที่ 5 บ้านเลม็ด, หมู่ที่ 6 บ้านปากด่าน, หมู่ที่ 7 บ้านไทรงาม
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ท.ต.ตลาด , ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,572 คน และจำนวนหลังคาเรือน 972 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com