ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา จากการบอกเล่าว่าในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จจากหัวเมืองไชยา ไปหัวเมืองตะกั่วป่า โดยเสด็จพระราชดำเนินทางบก(ขี่ช้าง) มาประทับแรมค้างคืนริมห้วยมะเลาะ ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างทำเนียบที่ประทับชั่วคราวขึ้น จึงเรียกชื่อว่าบ้านทำเนียบ ต่อมาปี 2510 ได้ตั้งตำบลขึ้นมีชื่อว่า"ตำบลบ้านทำเนียบ"
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม 12 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี 54 กิโลเมตร เป็นตำบลที่มีพื้นที่มากที่สุดของอำเภอคีรีรัฐนิคม มีเนื้อที่ 196.85 ตารางกิโลเมตร
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,762 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,133 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกมะละกอ/ข้าวโพด/สะตอ/ผักต่างๆ
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
2. โรงเรียนประถม-มัธยม 3 แห่ง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง.
4. สถานีอนามัย 1 แห่ง 
5. วัด 6 แห่ง
6. โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com