ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะ สภาตำบลการะเกดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด เป็นอบต. ชั้น 5 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านเกาะทวด หมู่2 บ้านพระหัก หมู่3 บ้านท่าวา หมู่4 บ้านถาวร หมู่5 บ้านการะเกด หมู่6 บ้านหัวถนนการะเกด หมู่7 บ้านในอ่าว หมู่8 บ้านนานอก หมู่10 บ้านหนองช้างเล่น หมู่10 บ้านศาลาตะเคียน หมู่12 บ้านท้ายทะเล
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว เหมาะแก่การทำนา เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ และดินเปรี้ยว เป็นที่ว่างเปล่า เป็นป่าพรุ และต้นกระจูดขึ้นเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด 37.732 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,583 ไร่
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าขนาน และ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,549 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,800 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก เกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ค้าขาย ด้านช่างฝีมือต่างๆ และรับจ้างทั่วไป
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1.วัด 6 แห่ง
2.โบราณสถานวัดพระหัก
3.โบราณสถานทวดการะเกด
4. คลองพระราชดำริชะอวด-แพรกเมือง
5.ทุ่งกระจูด
6.สถานีตำรวจตำบลการะเกด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด
8.สถานีอนามัยตำบลการะเกดบ้านหัวถนนการะเกด
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร :0- 7535-4222
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com