search
ข้อมูล ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลท่ายาง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลท่ายาง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้วันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 4 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทุ่งใหญ่มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางตะเภา หมู่ 2 บ้านท่ายาง หมู่ 3 บ้านไสมุด หมู่ 4 บ้านนาท่อม หมู่ 5 บ้านพอโกบ หมู่ 6 บ้านยางคมพัด หมู่ 7 บ้านยางสองขอน หมู่ 8 บ้านกรุงยันใต้ หมู่ 9 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา หมู่ 10 บ้านควนมีชัย หมู่ 11 บ้านควนเนียง
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งสัง และ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุแหระ และ กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางรูป จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,597 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,612 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. วัด/ สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
2. โบสถ์ 2 แห่ง
3. ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :