ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
การท่องเที่ยวกลางคืน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง – มะละกา หาดสมิหลา – ชมมัสยิดกลาง – ทักษิณคดีศึกษา – พิพิธภัณฑ์ข้าว รัฐเคดาห์ – เกาะปีนัง – มะละกา
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

กำหนดการเดินทาง   4 วัน 3 คืน

วันแรก หาดใหญ่ – สงขลา

 • 08.00 น. รับคณะจากที่พัก จากนั้นเดินทาง
 • 08.30 น. สู่หาดสมิหลาสงขลา นำท่านชมความงามของหาดทรายขาวและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนางเงือกริมทะเล  
 • 09.00 น. จากนั้นนั่งรถรางสู่ยอดเขาตังกวน (ยอดเขาที่สูงที่สุดของเมืองสงขลา) ชมทัศนียภาพของเมืองสงขลา (เมืองสองทะเล)  และนั่งรถชมความงามของหาดชลาทัศน์ สัมผัสธรรมชาติที่งดงาม
 • 11.00 น. เยี่ยมชมมัสยิดกลาง สงขลา
 • 12.00 น. บริการอาหาร ณ ร้านอิสลาม ลิ้มรสอาหารแบบปักษ์ใต้ ปฏิบัติภารกิจทางศาสนา ณ มัสยิดกลาง
 • 13.00 น. นำท่านเยี่ยมชมทักษิณคดีศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์รวมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวภาคใต้
 • 14.00 น. เยี่ยมชมหลุมฝังศพสุลต่าน สุไลมาน(อดีตเจ้าเมืองสงขลา)  ภายในหลุมฝังศพสุลต่าน สุไลมาน สุสานมรหุ่ม
 • 16.00 น. ช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปของเกาะยอ และชมความงามของสะพานติณสูลานนท์ยามเย็น  
 • 18.00 น. เดินทางสู่ที่พักในตัวเมืองหาดใหญ่ บริการอาหาร ณ ร้านเจ๊ะการ์ ปฏิบัติภารกิจทางศาสนา พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง หาดใหญ่ – ปีนัง 

 • 07.30 น. รับประทานอาหาร จากนั้นคณะ มุ่งหน้าสู่ชายแดนไทย – มาเลเซีย(ด่านจังโหลน - สะเดา) สู่รัฐเคดาห์
 • 09.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ข้าว รัฐเคดาห์เองถือเป็นรัฐที่มีการปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย
 • 10.00 น. จากนั้นแวะชมและถ่ายรูปับพลับหลาที่ประทับของรัฐกาลที่ 5 สมัยที่เสด็จประพาสรัฐไทรบุรี 
 • 11.00 น. จากนั้นแวะละมาด ณ มัสยิด zahir ซึ่งเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดของมาเลเซีย
 • 12.00 น. บริการอาหารแบบอิสลามพื้นเมืองมาเลเซีย จากนั้นเดินทางสู่ สุไหงปัตตานี บัตเตอ์เวิธร์
 • 13.00 น. สู่เกาะปีนัง โดยสะพานที่ข้ามช่องแคบมะละกายาวประมาณ13.5กม.เกาะปีนัง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียน   เป็นเมืองมรดกโลก
 • 15.30 น. จากนั้นนำคณะชมเมืองปีนัง ชมอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิส ซึ่งได้รับอิทธิพลสมัยที่โปรตุเกตุเข้าปกครองมาเลเซีย 
 • 16.00 น. ชมป้อมปืนฟอร์ทคอนเวอร์ลิส บริเวณหาดปีนัง 
 • 18.00 น. บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าที่พัก วันที่สาม ปีนัง –  มะละกา 
 • 07.00 น. บริการอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่รัฐมะละกา
 • 12.00 น. รับประทานอาหาร ณ เมืองซารัมบัน ระหว่างเดินทาง ถึงเมืองมะละกา นำคณะชม
 • 14.00 น. ตึกแดง (เดิมเคยเป็นที่ทำการของทหารอังกฤษ ปัจจุบันเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์) 
 • 15.00 น. โบสถ์เซ็นต์พอล ที่ตั้งโดดเด่นบนเนินเขา
 • 15.30 น. ป้อมปืนเอฟาโมซ่าร์
 • 16.00 น. เรือสำเภาโบราณ สมัยที่มีการค้าขายกับโลกตะวันตก
 • 16.30 น. กังหันลม ของดัชท์
 • 18.00 น. นำคณะปฏิบัติศาสนกิจ ณ มัสยิดมะละกา ก่อนรับประทานอาหาร จากนั้นเข้าที่พัก

วันที่สี่ มะละกา – เดินทางกลับ
 • 07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ที่พัก จากนั้น นำคณะเดินทางกลับ
 • 12.00 น. รับประทานอาหาร ระหว่างการเดินทาง
 • 18.00 น. ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ


                                  *** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com