ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

โปรแกรมที่ 4  วันเดียว...เที่ยวนรา

08.30 น. ออกจากที่พักอำเภอเมืองนราธิวาส
    • เดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งเรียนรู้ / สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร(เศรษฐกิจพอเพียง)
    • เยี่ยมชม ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์แวะศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกงานพร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องปั้น    ดินเผาและเซรามิก
    • แวะวัดชลธาราสิงเหหรือ "วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย" ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเก่า 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันณ อำเภอตากใบ

13.30 น. เดินทางต่อ
    • สักการะและขอพรจากเจ้าแม่โต๊ะโมะและองค์พระอื่นๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะอ.สุไหงโก-ลก
    • เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติสะพานสาคูระยะทาง 920 เมตร / ดูระบบนิเวศในป่าพรุ / ศึกษาขั้นตอนการขนส่งลำเลียงต้นสาคู / การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ / การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แป้งจากสาคู ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
17.00 น. เดินทางกลับ อ.เมืองนราธิวาส

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com