ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลสะเตง
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
1. ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลนครยะลามีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 17,431 ราย มีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ 500 สาย แยกเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 170 สาย ไฟฟ้าแสงจันทร์ 330 สาย อยู่ทั้งหมดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ประปา เทศบาลนครยะลา มีระบบประปาเป็นของตนเอง ประกอบด้วยสถานีสูบส่งน้ำ 2 สถานี ใช้น้ำจากแม่น้ำปัตตานี มีกำลังผลิต 13,400 ลบ.ม./วัน ความต้องการใช้น้ำ 9,935 ลบ.ม./วัน จำนวนผู้ใช้น้ำ 12,154 ราย

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปสามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลสะเตง ซึ่งก็คือตัวจังหวัดยะลาได้หลายทาง คือ
1. จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ถึงจังหวัดยะลา ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร
2. จากอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ใช้เส้นทางสายยะลา-ปัตตานี ผ่านอำเภอยะรัง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
3. จากอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ใช้เส้นทางสายกะพ้อ-รามัน-ยะลา ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
4. จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ใช้เส้นทางหมายเลข 410 ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร
5. จากอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ใช้เส้นทางสายกาบัง-ยะหา-ยะลา ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

 

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com