ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มผลิตปลาหวาน
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติและการบริหารจัดการ
กลุ่มผลิตปลาหวาน เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ 10 ปี โดยรวมกลุ่มจากแม่บ้านที่มีความสนใจเหมือนกัน จำนวน 6 คน และระดมทุนจากสมาชิก สถานที่ตั้ง 106/3 หมู่ที่ 3 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มปลาหวาน

สภาพการรวมตัว
รวมกลุ่มจากแม่บ้านผู้สนใจ

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จึงมีความสนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล เพื่อเก็บไว้รับประทานและจำหน่าย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้ทดลองผลิตและจำหน่ายสามารถผลิตได้วันละ 50 กก. และจำหน่ายได้ทุกฤดูกาล

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

จำนวนประชากร
สมาชิกในกลุ่ม 6 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ประมง

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ค้าขาย

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
- ปัญหาด้านตลาดรองรับ
- ปัญหาด้านการบรรจุหีบห่อ

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
- ควรมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
- มีตลาดรองรับทุกฤดูกาล
- มีตัวอย่างการบรรจุหีบห่อที่สามารถส่งไปจำหน่ายได้ทั่วไป

 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    นางกี่บ๊ะ บูสมัน  074-481142  
    106/3 หมู่ที่ 3 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

(ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.thaitambon.com)

 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com