ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
tag วัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี  ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลสาบสงขลา ที่บ้านบ่อเตย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นวัดเก่าสร้างมา แต่สมัยอยุธยา ต่อมาได้รับการบูรณะให้เป็นวัดสำคัญ ประจำเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ถือว่า เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองด้านในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพเขียนสี ที่มีความสวยงามด้วยเส้นและองค์ประกอบ ไม่แพ้จิตรกรรมที่พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส ฯ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง  ปางมารวิชัย นอกจากนี้ยังมีหอระฆัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอุโบสถ เจดีย์หินแบบจีน (ถะ)..

 

อ่านต่อ

tag  ฝังศพสุลต่านสุไลมาน
 ฝังศพสุลต่านสุไลมาน

 ประวัติความเป็นมาสุสานมรหุ่ม (สุสานสุลต่าน สุไลมาน) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สายเขาแดง-ระโนด) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 กล่าวกันว่าเป็นที่ฝังศพสุลต่านสุไลมาน เจ้าเมืองสงขลา คำว่า “มรหุ่ม” “มะระหุ่ม” เป็นคำที่เลือนมาจาก “บาระหุม” ซึ่งเป็นชื่อหลุมฝั่งศพของสุลต่านหรือเจ้าเมืองมลายูตามคติศาสนาอิสลาม (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2529, หน้า 1445) สภาพบริเวณโดยรอบของสุสานมรหุ่มเป็นกลุ่มต้นไม้ขนาดใหญ่ อาทิ ต้นยาง ต้นสน ต้นก้ามปู ฯลฯ 3 ด้าน พื้นเป็น..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com