ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
tag วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร


 

อ่านต่อ

tag วัดทรายทอง
วัดทรายทอง


 

อ่านต่อ

tag บึงบัวบากง
บึงบัวบากง

ปัจจุบันบึงบัวบากงได้รับการปรับปรุงเป็นอ่างเก็บน้ำในเนื้อที่ 150 ไร่โดยใช้กรมชลประทานได้ดำเนินงาน ตามโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บึงบัวบากง ด้วยงบประมาณ 22,500,000 บาท ทั้งนี้ได้ยกคันดินโดยรอบ ความยาวประมาณ 1,000 เมตร และประตูน้ำล้น คูส่งน้ำ นอกจากนี้กรมชลประทานร่วมกับโครงการทักษิณพัฒนา ได้จัดสร้างศาลาทรงงานในบึงบัวอีกหลังหนึ่ง ด้วยงบประมาณ 1,200,000 บาท บึงบัวบากงในปัจจุบัน จึงได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาติ มีสัตว์น้ำนานาชนิดและบัวหลวงบานสะพรั่ง..

 

อ่านต่อ

tag สวนกาญจนาภิเษก
สวนกาญจนาภิเษก


 

อ่านต่อ

tag ศาลาทรงงานบึงบัวบากง
ศาลาทรงงานบึงบัวบากง

ประวัติความเป็นมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2527 พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่ที่6บ้านบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และเสด็จประทับเรือพายของราษฎรชาวบ้านบากง เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณบึงบัวบากง ต่อมาวันที่ 7-8 ตุลาคม 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดทรายทองและบึงบัวอีกครั้งหนึ่ง และได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานปรับปรุงบึงบัวบากงเป็นอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยราษฎรให้มีน้ำใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง แ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com