ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
tag หจก. สงขลาเงือกทอง
หจก. สงขลาเงือกทอง

ประวัติจัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2547 ได้รวบรวมกลุ่มแม่บ้านซึ่งว่างจากการทำงาน ประกอบกับทะเลสาปสงขลา มีกุ้ง และปลาชุกชุม จึงได้นำเอากุ้ง และปลา มาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเจ้าของกิจการ : คุณปิยะนาถ วงศ์หมตราสินค้า : MERMAIDผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้ง และปลาแรงงาน15 คน ประเภท :  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com