ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพ / สินค้า ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
tag กลุ่มผลิตปลาหวาน
กลุ่มผลิตปลาหวาน

ประวัติและการบริหารจัดการกลุ่มผลิตปลาหวาน เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ 10 ปี โดยรวมกลุ่มจากแม่บ้านที่มีความสนใจเหมือนกัน จำนวน 6 คน และระดมทุนจากสมาชิก สถานที่ตั้ง 106/3 หมู่ที่ 3 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลากลุ่มในชุมชนกลุ่มปลาหวานสภาพการรวมตัวรวมกลุ่มจากแม่บ้านผู้สนใจสภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่มราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จึงมีความสนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล เพื่อเก็บไว้รับประทานและจำหน่าย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้ทดลองผลิตและจำหน่ายสามารถผลิตได้วันละ 50 กก. และจำหน่ายได้ทุกฤดูกาลอาณาเขต / ที่ต..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลา (แม่แฉล้ม)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลา (แม่แฉล้ม)


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารหัวเขา
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารหัวเขา


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com