ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
tag มัสยิดบ้านนาไทย
มัสยิดบ้านนาไทย


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านคลองแห้ง
มัสยิดบ้านคลองแห้ง

มัสยิดบ้านคลองแห้งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกระบี่ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๙๒ ทะเบียนเลขที่ ๗ อิหม่ามชื่อ นายสมชาย วะจิดี คอเต็บชื่อ นายนายสนิท สะมาน บิหลั่นชื่อ นายอิสมาแอน ช่างเรือเป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านศาสนา อบรมสั่งสอนเยาวชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของขาวไทยมุสลิม เป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมูเนาวเราะห์ ( บ้านอ่าวนาง)
มัสยิดมูเนาวเราะห์ ( บ้านอ่าวนาง)

ประวัติความเป็นมา พ.ศ. 2492 มัสยิดเดิมนั้นตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นสถานที่สอนศาสนา เล็กๆให้กับบุคคลภายในหมู่บ้าน โดยมีนายเด็น ช่างเรือ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นอิหม่ามในขณะนั้น ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมัสยิด และมีนายเหลบ จงรักษ์ ดำรงตำแหน่งคอเตบ ร่วมกับนายสารต วะจิดี ดำรงตำแหน่งเป็นบิหลัน   ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 นายเด็น ขยันการ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในขณะนั้นต้องการขยายโรงเรียนอ่าวนางให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีข..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านเกาะพีพี
มัสยิดบ้านเกาะพีพี


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)
มัสยิดบ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลมูวาฮีดีน
มัสยิดอัลมูวาฮีดีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดทรายขาว
มัสยิดทรายขาว

เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านศาสนา การอบรมสั่งสอนเยาวชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของขาวไทยมุสลิมบ้านทรายขาว มัสยิดทรายขาวทะเบียนเลขที่ ๑๐๑ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ ที่ตั้งหมู่ที่ ๖ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อิหม่ามชื่อ นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ คอเต็บชื่อ นายโหยบ บุตรเต๋ บิหลั่นชื่อ นายหล้อเฉด คมขำ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com