ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
tag วัดคูขุด
วัดคูขุด

      ประวัติ : สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 9 ไร่ สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2310 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือออกไปประมาณ 2 กม. เดิมใช้ชื่อว่า "วัดโตนดรอบ" เมื่อได้สร้างวัดใหม่ขึ้นจึงขนานนามใหม่ว่า "วัดคูขุด" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2360 เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 60 ม. ยาว 80 ม.      การศึกษา : ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2525  มีนักเรียนธรรมกว่า 10 รูป  นอกจากนี้ทางวัดยังได้ร่วมกับชาวบ้านนำโดย  ขุนภักดี-ภูบาล, กำนันตำบลคูขุด..

 

อ่านต่อ

tag วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์


 

อ่านต่อ

tag วัดแหลมวัง
วัดแหลมวัง

ประวัติความเป็นมาวัดแหลมวัง หลวงพ่อจันทร์เป็นเจ้าอาวาสท่านแรกซึ่งมรณภาพไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2495 แต่ความเลื่อมใสศรัทธายังมีมากมาย ท่านเป็นพระนักพัฒนา ทั้งด้านการท่องเที่ยว การศึกษา สร้างโรงเรียนแห่งแรก และสถานีอนามัยแห่งแรก การเดินเรือการขุดเรือ เครื่องจักรสาน..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com