ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag หมู่บ้านพัดใบกะพ้อ
หมู่บ้านพัดใบกะพ้อ

พัดใบกะพ้อ เป็นงานหัตถกรรมภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ใบกะพ้อจากธรรมชาติ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายประการมาเกือบ 100ปี  แรกเริ่มของพัดใบกะพ้อ  เกิดจากราษฏร ที่อาศัย อยู่ที่บ้านโคกยาง  หมู่ที่ 10  ตำบลร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในปัจจุบัน  ไปทำสวนยางพาราและสวนผลไม้  ที่บ้านสวนเลา หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในปัจจุบ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com