ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

มัสยิด ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
tag มัสยิดอัสลามียะห์
มัสยิดอัสลามียะห์

มัสยิดอัสลามียะห์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ โดยการนำของนายส้าเหรบ สงวนไถ พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างมัสยิดเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านในหมู่บ้าน ต่อมามัสยิดได้รับการพัฒนา และจดทะเบียนมัสยิดในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ เลขทะเบียนที่ ๗๕ โดยในปัจจุบันมัสยิดได้มีการปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับเป็นศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด มีนายสมศักดิ์ สงวนไถ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดคนปัจจุบัน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุนอาบีดีน (บ้านแหลมล้าน)
มัสยิดดารุนอาบีดีน (บ้านแหลมล้าน)

มัสยิดดารุนอาบีดีน (บ้านแหลมล้าน) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ นายสัน เพ็ชยาวา ได้บริจาคที่ดินประมาณ ๑ ไร่ โดยได้ระดมคนในหมู่บ้านมาช่วยกันสร้างมัสยิด และได้มีการพัฒนามัสยิดมาเรื่อยๆ มัสยิดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖ ปัจจุบันมีนายอิดด้าเหริด ใจดี ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุดดีน
มัสยิดนูรุดดีน

มัสยิดนูรุดดีน ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 และได้รับการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2536 โดยมีนายก้าเส็ม ยุคนธราภิรักษ์ ดำรงตำแหน่งอิหม่านเป็นคนแรก จนถึงปัจจุบันมีนายชาญชัย นาวีว่อง ดำรงตำแหน่งอิหม่านประจำมัสยิด เป็นลำดับที่ 3 มัสยิดนูรุดดีน ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับศาสนิกชนที่มีจำนวนมากและส่วนหนึ่งก็เป็นเด็ก เยาวชนในหมู่บ้านที่เข้ามาเรียนในศูนย์อารมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านพรุแจด
มัสยิดบ้านพรุแจด

ประวัติความเป็นมา มัสยิดบ้านพรุแจด เริ่มก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2485 จากความร่วมมือของชาวบ้านหมู่ 4 กิ่งอำเภอเกาะยาว (ในสมัยนั้น) โดยการนำของนายเด็น เบ็ญอ้าหมาด ด้วยเพราะความยากลำบากในการประกอบศาสนกิจ ที่ต้องเดินทางไกล ทำให้ มัสยิดบ้านพรุแจด จึงเป็นมัสยิดหลังแรก ของหมู่บ้านและได้ทำการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อง พ.ศ. 2499 โดยได้รับการซ่อมแซมบูรณะปรับปรุงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2541 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มาประกอบศาสนกิจในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 500 คน นับเป็นศูนย์รวมในการประกอบศาสนาแห่งหนึ่ง..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดโละโป๊ะน้อย
มัสยิดโละโป๊ะน้อย

มัสยิดโล๊ะโป๊ะน้อย แรกเริ่มได้รับการบริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้างมัสยิดจาก นายอุหมาด งานแข็ง มีเนื้อที่1ไร่ได้รับการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2524 ทะเบียนเลขที่ 91 โดยมีนายม่าแอ ชำนินา ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดคนแรก จากเดิมที่มัสยิดก่อสร้างด้วยไม้ จนปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับประชาชนในการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวันซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 350 คน ปัจจุบันมีนายอับดุลก้อหนี งานแข็ง ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com