จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
 
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
 
 

พิเศษสุดๆ เที่ยวมาเลเซียกับหลากหลายที่ท่องเที่ยว โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ สายการบินระดับ 5 ดาว ที่ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมปี 2011
เยือนเก็นติ้ง ไฮแลนด์ เมืองบนยอดเขาสูงที่ไม่เคยหลับไหล 
สนุกกับเครื่องเล่น ห้างร้าน และคาสิโน 
เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงที่สวยงามของประเทศมาเลเซีย
นครปุตราจาย่า เมืองแห่งมัสยิดสีชมพู เป็นเมืองใหม่ ที่ตั้งของศูนย์กลางราชการที่สวยงามและไฮเทค

กำหนดการเดินทาง     

วันแรก
     
ภูเก็ต – กัวลาลัมเปอร์                                                                                                                                                                                                            
15.00 น.
     
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์สายการบิน   QARTAR AIRWAY (QR) ต้อนรับท่านโดยทีมมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ภูเก็ตเจ็ต ทัวร์ จำกัด ด้วยความเป็นกันเองและพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
17.20 น.
     
ออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  โดยสายการบิน QARTAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR 625 (บริการอาหารเย็นและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
19.45 น.
     
(ตามเวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซีย) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
ค่ำ
     
บริการอาหรค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก KL ACASA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
นครปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ µ นครปุตราจายา เป็นเขตการปกครองพิเศษ ออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลาง ทางการเมือง และ การปกครองแห่งใหม่ หรือ เมืองใหม่ แห่ง สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยชื่อ "ปุตราจายา" นี้ตั้งขึ้นตามชื่อนายกรัฐมนตรีคนแรก ของมาเลเซีย ตวนกูลอับดุล รามัน ปุตรา อัลฮัจ  ปุตราจายาอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 25 กิโลเมตร ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นเมืองแห่งอนาคตปุตรา จึงได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และ ให้มีความสวยงามในแง่ของทัศนียภาพจนเป็นอีกเมืองที่เหมาะสมแก่การไป เที่ยวชม ที่นี่เป็นอีกเมืองที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวชม และ เพลิดเพลินกับ ศิลปวัฒนธรรมและ สถาปัตยกรรม ทั้งสมัยเก่า และ สมัยใหม่รวมถึงแหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง จากนั้นนำท่านชม DUTRAN PUTRA (PUTRA SQURE) เป็นลานที่มีใจกลางเป็นรูปดวงดาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 เมตร ตกแต่งบริเวณ อย่างสวยงามด้วยน้ำและแสงไฟ สมัยเมืองครั้งมี 11 รัฐ ชั้นกลางเป็นดาว 13 แฉก หมายถึงสมัยเมื่อครั้งสมัยเมื่อครั้งมี 11 รัฐ ชั้นกลางเป็นดาว 13 แฉก หมายถึงมาเลเซียในปัจจุบันซึ่งมี 13 รัฐและ ชั้นในสุด ดาว 14 แฉก หมายถึงรัฐทั้ง 13 รัฐ รวมไปถึงเขต ปกครองพิเศษ กรุงกัวลาลัมเปอร์ปุตราจายา และ เกาะลาบวน ถ่ายรูปคู่กับตึก SERI PERDANA เป็นอีก สถานที่ที่ไม่ควนพลาดเมื่อไปเยี่ยมชมเมืองปุตราจายา เป็นอาคารที่พำนักสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตัวอาคารที่พำนักผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบโมกุลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต้อนรับ ส่วนที่พัก และ การแสดง เปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา09.00-12.30 น. และ 14.00-17.00 น. วันจันทร์ปิดทำการ จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปและแวะชม MASJID PUTRA มัสยิด สีชมพู สัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา ตั้งยื่นออกมาบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบปุตราจาย  นอกจากเห็นเหมือน มัสยิดลอยอยู่กลางน้ำ  นอกจากพื้นที่สวดมนต์ที่สามารถจุดได้ถึง 15,000 คน แล้วยังมีห้องสมุด แกลแลอรี่ และ พิพิธภัณฑ์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ µ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า ร่วมสนุกตื่นเต้นโดยนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 กม. สู่ยอดเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ เมืองที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING µµµ หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของเขาเก็นติ้ง ไฮ แลนด์ ในอาณาเขตที่เรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้”  จากนั้นให้ท่านอิสระกับการท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอ เกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก ฯลฯ หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็ค แจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีน นับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ชม. เชิญสัมผัสกับทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า ณ เก็นติ้ง ซิตี้
ค่ำ
บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์
ให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายบนเก็นติ้ง อาทิ โชว์ระดับโลก, ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบวลิ่งและสวนสนุกต่างๆ ท่องเที่ยวทั่วโลกที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า (มาเลเซีย) คุณจะได้พบกับไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซล วอล์ค ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า บน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์  ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนคุณได้ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริงๆ
การเข้าคาสิโน ควรสวมเสื้อคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มส้น บนยอดเขาเก็นติ้ง มีอุณหภูมิอยู่ที่ 14–24 องศา ควรเตรียมเสื้อแจ๊คเก็ตไปด้วยครับ *
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD GENTING HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ซีตี้ทัวร์ - อิสระช้อปปิ้งย่าน BUKIT BINTANG–ภูเก็ต          
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง โดยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ จากนั้นเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางชม µจตุรัสเมอร์เดก้า (ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมี งาน  รื่นเริง กัน ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูก ลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย เป็นจัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคาร SULTAN ABDUL SAMAD อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคาร ROYAL SELANGOR CLUB สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง ทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ µพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย และมีทหารม้า และทหารรักษาพระองค์ ที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ยืนประจำการอยู่หน้าพระประตูพระราชวัง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ µวัดเทียนโหว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวจีนในประเทศมาเลเซียและรัฐบาล สมทบทุนช่วยกันสร้าง จากนั้นให้ท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ซึ้งปรดิษฐานอยู่ด้านในของวัดเทียนโหว เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม µอนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ่ายรูปตึกคู่ แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำการของบริษัทผลิตน้ำมันที่ขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ µ วัดถ้ำบาตู วัดถ้ำบาตูถือว่าเป็นศูนย์รวมชาวฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย และเป็นวัดถ้ำที่ใหญ่โตจำนวนหลายถ้ำเชื่อมต่อกันยาวถึง 400 เมตร บางแห่งผนังถ้ำสูงถึง 100 เมตร ชาวฮินดู จากที่ต่างๆเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมาก รวมๆกับนักท่องเที่ยวแล้วนับหมื่นๆต่อวันเลยทีเดียว ภายในวัดมีบริการร้านอาหารแขกบริการ โรตี กาแฟ หรือพวกมะตะบะ
       
เที่ยง
     
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน SHOPPING ที่ขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย ณ BUKIT BINTANG ROADที่มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น THE PAVILLION  เป็นห้างสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ หรือ ระดับกลางลงมาหน่อยขอแนะนำให้ลองไปเดินช้อปปิ้งที่นี่ได้ รับรองไม่ผิดหวัง นอกจากมีร้านรวงต่างๆมากมายให้ได้จับจ่าย ถัดมาอีกแห่งหนึ่งไม่ไกลจากห้างพาวิลเลี่ยน คือ ห้างสตาร์ฮิล แกลเลอรี่  (STARHILL GALLERY) เป็นห้างสำหรับผู้ที่หลงใหลความสวยงามของดีไซน์และความล้ำหน้าของเทคโนโลยีแห่งเวลาและกำลังมองหานาฬิกาคู่ใจต้องไปที่นี่สตาร์ฮิลแกลเลอรี่เป็นศูนย์กลางของโลกแห่งเวลามีหลากหลายดีไซน์ คุณภาพและราคาที่ตรงใจให้ได้เลือกซื้อขอบอกว่าบางแบรนด์สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ประหยัดกว่าบ้านเราถึง 40% เลยทีเดียว ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของประเทศมาเลเซีย  ที่แข่งขันขันกันลดราคาอย่างกระหน่ำ
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.00 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
20:00 น.
นำท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลซีย
22.05 น.
เดินทางกลับภูเก็ต โดยสายการบิน QARTAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR 622
22:30 น.
     
(ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) เดินทางถึงภูเก็ต โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

-----------------
(ขอบคุณข้อมูลจาก www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com)

Back

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com