จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

เรียว ประเทศอินโดนีเซีย
 
เรียว ประเทศอินโดนีเซีย เรียว ประเทศอินโดนีเซีย
 
 

จังหวัดนี้ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของสุมาตราตะวันออกเอาไวดวย เปนถิ่นของชาวมาเลยดั้งเดิมกับชาวอินโดนีเซียที่พูดภาษามาเลย  หนังสือไวยากรณภาษามาเลยเลมแรก ชื่อหนังสือ Bustanul Katibin เขียนและพิมพครั้งแรกที่นี่เมื่อป  ค.ศ. ๑๘๕๗ เมืองเปกันบารู- Pekanbaru เปนเมืองหลวงของจังหวัดนี้เมื่อป  ค.ศ. ๑๙๕๙ แทนที่เมืองหลวงเกา Tanjungpinang ที่อยูบนเกาะ Bintan เมืองเปกันบารูอยูทางตนแมน้ำ Siak River ไปประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร สิ่งที่นาสนใจ คือ บานโบราณของชาวพื้นเมือง เชน The Balai Dang Merdu, The Balai Adat and Taman Buddaya Riau หรือ ศูนยวัฒนธรรมเรียว 


สำนักงานทองเที่ยว 

Riau Tourism Board อยูที่Gd, Badan Promosi & Investasi Prov. Riau, Lt. 2JL Gajahmada ๒๐๐, 
Pekanbaru-Riau 
โทรศัพท/แฟกซ  +๖๒-๗๖๑-๘๕๘๔๔๑ 
ถนน    JL.Jend. Sudirman No. ๒๐๐, Pekan Baru 
โทรศัพท   (๐๗๖๑) ๓๑๔๕๒ 
แฟกซ  (๐๗๖๑) ๔๐๓๕๖ 
http  :  //www.budsenipar-riau.com 


เทศกาลทองเที่ยวที่สำคัญ 

  • Parahu Naga Festival 
  ที่เมือง Tanjung Pinang จุดเดนคือการแขงเรือมังกร เปนการแขงขันทั้งในระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติในระยะทาง ๔๐๐ เมตร เทศกาลนี้จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ริมทะเลที่ทันจุงปนัง นอกจากการแขงเรือแลว ยังมีการแขงขันวายน้ำ แขงขันดำน้ำและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอื่นๆอีกหลายอยาง 

  • Pacu Jalur, Teluk Kuantan, Indragiri Hulu, Riau 
เปนเทศกาลการแขงขันพายเรือแคนูยาว (Jalur) ฉลองวันชาติอินโดนีเซีย ในงานนี้เรือแคนูจะไดรับการตกแตงอยางสวยงามเพื่อแขงขันความเร็วกันในแมน้ำกวนตัง (Kuantan River) เรือแคนูที่นำมาแขงขัน จะตองเปนเรือขุดจากตนไมตนเดียว ยาวไมต่ำกวา ๓๐ เมตร มีฝพายประมาณ ๒๕ - ๓๐ คน ในสมัยกอน การแขงเรือจะจัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว ถือเปนเทศกาลสำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลแขงเรือจัดขึ้นในเดือน
สิงหาคม 

  • Traditional Culture Dance and Parade 
   ขบวนพาเหรดและการเตนรำเปนงานประเพณีที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม สวนใหญเปนการแสดงศิลปะของชาวมาเลยมีการแขงขันเตนรำและศิลปะการแสดงของนักเรียนในเมืองบาตัม 

  • Candi Muara Takus 
  เปนงานเทศกาลฉลองของชาวอินโดนีเซียที่นับถือพุทธศาสนาบนเกาะสุมาตรา งานเทศกาลจัดขึ้นที่บริเวณวัดและพระสถูปเจดียใกลกับหมูบาน Muara Takus ในตำบล Tigabelas Koto สถูปเจดียองคนี้สรางดวยอิฐแดง สันนิษฐานวาวัดและสถูปสรางขึ้นในศตวรรษที่ ๙ ในยุคที่อาณาจักรศรีวิชัยยังมีอิทธิพลรุงเรืองอยูทางตอนใตของสุมาตรา วัดและพระสถูปเจดียอยูหางจากเมืองเปกันบารู  ๑๑๘ กิโลเมตร 

  • Kerumutan Nature Reserve 
  เขตปาสงวนนี้อยูกลางแผนดินใหญของจังหวัดเรียว ในเขตอำเภอ Kuala Kampar ปาสงวนมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒๐,๐๐๐ เฮคเตอรถาเดินทางทางเรือ ตองนั่งเรือมอเตอรโบตมาจากเปกันบารูใชเวลาเดินทาง ๑๘ ชั่วโมง


สถานที่ทองเที่ยว 

  • Bono 
  คือการทาทายธรรมชาติอันมหัศจรรยของแมน้ำ Rokan River ที่เมืองกัวลากัมปารที่มีคลื่นสูงและเชี่ยวกราก เกิดจากการที่น้ำในแมน้ำจำนวนมหาศาลไหลพรั่งพรูไปลงทะเลที่ปากน้ำ ทำใหเกิดเสียงดังกัมปนาทไดยินไปไกล บางครั้งกระแสน้ำทำใหเกิดคลื่นยักษสูงจนถึงยอดไม  คลื่นในแมน้ำที่ไหลถะถั่งมาพรอมๆ กัน ทำใหกระแสน้ำหมุนวนอยูนาน จนกระทั่งความแรงของกระแสน้ำคอยๆ ออนกำลังลง
เมื่อน้ำไหลลงทะเล 

  • Dumai 
   เดิมเปนหมูบานชาวประมงบนฝงตะวันออก ปจจุบันเปนแหลงจุดเจาะน้ำมัน ภาพที่เห็นคือถังเก็บน้ำมันขนาดใหญตั้งอยูเรียงราย กับอาคารที่เปนสิ่งกอสรางสมัยใหมในเมืองที่ความสะดวกและความเจริญเดินทางเขามาถึงอยางรวดเร็ว 

  • The Siak Sultante’s Park 
  อุทยานสุลตาน เปนพิพิธภัณฑสถาปตยกรรมของสุลตานชาวมัวรราชวงศ Siak ที่มาสรางวังอยูริมแมน้ำ Siak River ไกลจากเมืองเปกันบารู  ๑๒๐ กิโลเมตร สุลตานองค
ที่มาสรางวังเมื่อป  ค.ศ. ๑๘๘๙ พระนามวา Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syrifuddin ปจจุบันพระราชวังสุลตาน เปนพิพิธภัณฑที่เก็บรักษาสมบัติสวนพระองคและที่แสดงศิลปะสมบัติที่มีคุณคาในประวัติศาสตร


การเดินทาง 
  สนามบินของจังหวัดนี้ชื่อ Simpang Tiga Airport คอนขางจอแจ มีสายการบินในประเทศ Pelangi บินไปกัวลาลัมเปอรและสายการบิน Silk Air มีเสนทางบินไปสิงคโปร  นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินในประเทศไปกรุงจาการตา เมดานและบาตัม ทางบกมีรถบัสใหบริการเปนประจำ สำหรับการเดินทางดวยเรือไปเมือง
บาตัม  สามารถซื้อตั๋วเรือไดจากเอเยนตทัวรทุกแหง 

Back

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com