จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

เปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
 
เปอรลิส ประเทศมาเลเซีย เปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
 
 

เปอรลิส หรือปะลิส เปนรัฐที่เล็กที่สุดของมาเลเซีย  ซึ่งมีพื้นที่เพียง ๗๙๕ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือมีเขตแดนติดตอกับประเทศไทย และทิศใตติดตอกับรัฐเกดะหมีเมืองคังการ(Kangar) เปนเมืองหลวง สวนเมืองอาเรา (Arau) ที่อยูหางออกไป ๑๐ กิโลเมตร เปนเมืองราชวงศ
ดวยอิทธิพลของเกษตรกรรม เปอรลิสจึงมีความงดงามที่ยังบริสุทธิ์ผุดผองดวยผืนนาขาวเขียวขจีแผ กวางสุดตาสลับดวยภูเขาหินปูน  รัฐแหงนี้มีฤดูแลงที่นาชื่นใจกินเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเมษายน สวนในเดือนกันยายนถึงธันวาคม เปนชวงเวลาของฤดูฝนอันชุมฉ่ำ  
เมืองสำคัญของรัฐ  ไดแก  คังการอาเรา กัวลาเปอรลิส (Kuala Perlis) และปาดังเบซาร (Padang Besar) เมืองกัวลาเปอรลิส เปนที่ตั้งของทาขามฟากที่สำคัญ  สำหรับการเดินทางสูเกาะลังกาวี (Langkawi) อันโดง ดัง  สวนเมืองปาดังเบซารเปนจุดผานแดนหลักสำหรับผูที่เดินทางมาจากเมืองไทยดวยรถยนตหรือรถไฟสูมณฑลชายฝงทะเลมาเลเซีย 


สถานที่ทองเที่ยว 

 • คังการ์
  คังการ คือ เมืองหลวงของรัฐเปอรลิส อยูหางจาก อลอรสตาร(Alor Star) ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๕๖ กิโลเมตร เมืองแหงนี้ตั้งอยูทามกลางนาขาวเขียวขจีที่แผไพศาลซึ่งจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองทองในฤดูเก็บเกี่ยว ที่ทำการรัฐก็อยูที่นี่ดวยจุดสำคัญของเมือง คือ โคมสีทองของสุเหรากลางบนถนนเบซาร (Jalan Besar) ซึ่งอยูใกลกันกับ Kangar Travelogue ดวยความที่เปนเมืองเล็กๆ ทำใหสามารถเดินไปยังสถานที่สำ คัญ อยาง สนามกีฬา โรงพยาบาล โรงแรม และโรงเรียนไดสบาย 

 • กัว เคลัม
  ถ้ำหินปูนกัว เคลัม  อยูที่เชิงเขาในเขตเมืองเล็กๆ ที่ชื่อวา กากีบูกิต (Kaki Bukit) ซึ่งอยูหางจากคังการ ไปประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ถ้ำแหงนี้เปนที่นิยมทั้งในกลุมคนทองถิ่น และชาวตางถิ่นลักษณะของถ้ำนั้นคอนขางตรงขามกับชื่อที่แปลวา  ถ้ำที่มีดุมิดขางภูเขาเนื่อง  เพราะเสนทางภายในถ้ำและทางเดินที่เปนสะพานไมนั้นสวางไสว และมีหินปูนหลากรูปทรงใหชมตลอดทาง 

 • ตาสิก เมลาที
  ตาสิก เมลาที คือ ทะเลสาบนอยๆ ที่งดงาม อยูทางเหนือของคังการราว ๘ กิโลเมตร ทะเลสาบตื้นเขินแหงนี้มีสันดอนทรายผุดขึ้นมากกวา ๑๕๐ แหง  

 • พูตรา กอล์ฟ คลับ
  อยูใกลกันกับฟารมงู พูตรา กอลฟ คลับ นำเสนอความทาทายใหกับนักกอลฟดวยสนามกอลฟขนาด ๑๘ หลุม ที่เต็มไปดวยขวากหนามทั้ง สันดอนทราย บอน้ำ และกับดักที่ซอนตัวอยูเต็มไปหมด 

 • ฟาร์มงู
  บรรดางูแสนมีความสุขกับความเปนอยูแบบธรรมชาติภายในถ้ำหินปูน และในจำนวนนี้มีไมนอยที่เปนงูพิษ ฟารมงูแหงนี้เปนศูนยวิจัยที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเซรุมปองกันพิษงู  เรียกไดวาเปนทั้งสถานที่ทำงานของนักวิทยาศาสตรและเปนสถานที่ทองเที่ยวในเวลาเดียวกัน 

 • กัวลาเปอรลิส
  เมืองชายฝง กัวลาเปอรลิส อยูหางจากคังการ ๑๔ กิโลเมตร เปนจุดสำคัญสำหรับการเดินทางสูลัง กาวี เกาะแหงตำนาน โดยผูโดยสารที่ตองการเดินทางไปลังกาวี สามารถลงเรือไดที่ทาเรือเฟอรรี  เมืองกัวลาเปอรลิสตั้งอยูที่ปากอาว Sungai Perlis และเปนจุดศูนยกลางที่ชาวประมงจะนำผลผลิตจากทะเลมาขึ้นที่นี่เพื่อขนสงไปตามที่ตางๆ ของประเทศตอไป เมืองกัวลาเปอรลิส มีถนนอยูเพียงสองสามสายซึ่งเรียงรายไปดวยรานอาหารสวนใหญเปนรานอาหารทะเล และรานลักซา (Laksa กวยเตี๋ยวเสนขาวในน้ำซุปปลา) 

 • ป่าบูกิต คาบู
  สถานที่แหงนี้เปนถ้ำหินปูนธรรมชาติภายในภูเขาซึ่งปกคลุมดวยผืนปา ชื่อวา Wang Pinang ไมไกลจากกัวลา-เปอรลิส นอกจากลักษณะทางภูมิศาสตรแลว ถ้ำแหงนี้ยังนาสนใจในแงที่ไดรับการพัฒนาใหเปน “สวนถ้ำ” สำหรับนักจอกกิ้งและนักทองถ้ำ นอกจากนั้นยังมีทางเดินเทาหลายเสนทางในบริเวณใกลเคียงดวย  ทางเดินที่เชื่อมโยงกันนั้น ถูกสรางขึ้นเพื่อใหผูมาเยือนไดชมทิวทัศนไดเต็มอิ่มที่สุด ไมวาจะมองไปทางไหนจากบนภูเขาก็จะเห็นนาขาวรายลอมในทุกมุมมอง สวนภูเขาเขียวชอุมที่เห็นอยูทางทิศเหนือนั้นเปนเครื่องนำทางสูประเทศไทย รวมทั้งยังมองเห็นไรออยและเกาะแกงทางทิศตะวันตกและทิศใต  รวมทั้งเกาะลังกาวีไดชัดเจน 

 • ปาดังเบซาร์
  ปาดังเบซาร  เปนเมืองชายแดนที่เปนจุดศูนยรวมคนไทย และมาเลเซีย ชาวมาเลเซียจำนวนมากเดินทางสูประเทศไทยผานจุดนี้และในทางกลับกันคนไทยก็เดินทางเขามาเพื่อชอปปง ติดตอธุรกิจหรือทองเที่ยว  
  สถานีรถไฟซึ่งมีชานชาลายาวเหยียดนั้น ฟากหนึ่งเรียงรายไปดวยชาวมาเลเซีย อีกฟากเปนคนไทย แมในบริเวณนี้ใกลกับจุดตรวจคนเขาเมืองและปายบางปาย ก็ยากที่จะแยกแยะไดวาพรมแดนอยูตรงไหน พนไปจากรางรถไฟ  คือ  Pekan Siam สวรรคของนักชอปที่ชอบตอรองราคาเมืองแหงนี้เต็มไปดวยสิ่งทอ เสื้อผา หัตถกรรม อาหาร และของที่ระลึก 

 • ชูพิง
  ชื่อของเมืองไดมาจากภูเขาหินปูนที่ชื่อวา Bukit Chuping พื้นที่แหงนี้เปนแหลงเพาะปลูกออยที่ซึ่งจะมีทั้งไรออย และโรงกลั่นครอบคลุมเปนบริเวณกวาง รวมทั้งโรงปูนซีเมนตซึ่งจะผลิตปูนสงไปขายทั่วประเทศ 

 • วัง เคเลียน
  วัง เคเลียน มีชื่อเสียงในเรื่องทิวทัศนเปนธรรมชาติบริเวณชานเมืองรวมถึง ทะเลสาบ Timah Tasoh และยอดเขาแฝด Bukit Chabang ที่วัง เคเลียน นี้จะมีตลาดนัดวันอาทิตยสำหรับนักทองเที่ยวที่ขามแดนไทย-มาเลเซียเขามาซื้อของ ซึ่งถามาเพื่อซื้อของในบริเวณนี้โดยเฉพาะก็ไมตองใชพาสปอรต 


การเดินทาง 

 • เครื่องบิน
    สนามบินนานาชาติ Alor Star ในรัฐเกดะหรองรับเที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอรปนัง และยะโฮร บาหรู(Jahor Bahru) จากสนามบินอลอรสตารสามารถนั่งแท็กซี่ไป คังการและอาเรา ไดถาไปคังการ จะ ใชเวลาประมาณ ๔๕ นาที ดังนั้นการนั่งแท็กซี่ไปอาเราคาโดยสารจะถูกกวาและใชเวลานอยกวาค่าแท็กซี่ สำหรับผูใหญ ๑๘ ริงกิต / เด็ก ๕ ริงกิต 

 • รถโดยสาร
   ในรัฐเปอรลิส  มีรถโดยสารจากหลายบริษัทใหบริการเที่ยวโดยสารปกติวิ่งระหวางเมือง คังการ์ 
ปาดังเบซาร  อาเรา กัวลาเปอรลิส ปาอูห (Pauh) อลอรสตาร (Alor Star) จิตรา (Jitra) โกเดียง (Kodiang) ซิมปง เอ็มปต (Simpang Empat) ปาดังเมลังกิต (Padang Melangit) ชูปง และกากีบูกิต (Kaki Bukit) 

 • แท๊กซี่
 แท็กซี่จากคังการใหบริการทุกจุดหมายภายในรัฐ 

 • รถไฟ
  มีบริการรถไฟทุกวันจาก กัวลา ลัมเปอรสูอาเรา และปาดังเบซารซึ่งวิ่งไปถึงประเทศไทย

Back

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com