จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
tag  เซลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย (ต่อ)

สถานที่ที่น่าสนใจ (ต่อ)สวนป่าชุนไก ชงกัก สวนสวยแหงนี้ตั้งอยูหางจากกรุงกัวลาลัมเปอรประมาณ ๓๓ กิโลเมตร มีสวนที่เต็มไปดวยผลไมใกลกับปารอนชื้นและอุปกรณอำนวยความสะดวกสำหรับการตั้งแคมปปกนิก และวายน้ำ มีบริการที่พักแบบชาเลตและซุมขายอาหารมากมายในวันหยุดเสารอาทิตย‘น้ำตกชุนไก กาไบ ตั้งอยูบนถนนเสนเดียวกับชุนไกชงกัก ในเขตฮูลูลังกัต (Hulu Langat) น้ำตกแหงนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวจำนวนมากในวันหยุดสุดสัปดาหมีน้ำตกหลายแหงในบริเวณเดียวกันและไหลมาเปนแองน้ำเล็กๆ ที่สามารถเลนน้ำไดเปนสถานท..

...อ่านต่อ...

 

tag  เซลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย

เซลังงอรเปนรัฐที่มีการพัฒนาไปไกลที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดารัฐอื่นๆ ในประเทศมาเลเซีย รัฐแหงนี้ตั้งอยู่ทางชายฝงตะวันตกของคาบสมุทร ประกอบดวย ๙ เขตปกครอง มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร แมวาพื้นที่สวนใหญของรัฐนั้นจะพัฒนาอยางกาวหนาแตทวายังคงพื้นที่เขียว ซึ่งนับไดตั้งแตปาโกงกางริมชายฝงไปจนถึงปาในเขตรอนชื้น เมืองหลวงของรัฐแหงนี้คือ ชาหอะลาม (Shah Alam) ซึ่งเปนที่พำนักของเจาผูครองนครเชนกันในป ๑๙๔๗ กัวลาลัมเปอร และพื้นที่โดยรอบถูกยกใหกับผูปกครองสมาพันธรัฐ เพื่อการกอ..

...อ่านต่อ...

 

tag  เปอรลิส ประเทศมาเลเซีย

เปอรลิส หรือปะลิส เปนรัฐที่เล็กที่สุดของมาเลเซีย  ซึ่งมีพื้นที่เพียง ๗๙๕ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือมีเขตแดนติดตอกับประเทศไทย และทิศใตติดตอกับรัฐเกดะหมีเมืองคังการ(Kangar) เปนเมืองหลวง สวนเมืองอาเรา (Arau) ที่อยูหางออกไป ๑๐ กิโลเมตร เปนเมืองราชวงศ ดวยอิทธิพลของเกษตรกรรม เปอรลิสจึงมีความงดงามที่ยังบริสุทธิ์ผุดผองดวยผืนนาขาวเขียวขจีแผ กวางสุดตาสลับดวยภูเขาหินปูน  รัฐแหงนี้มีฤดูแลงที่นาชื่นใจกินเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเมษายน สวนในเดือนกันยายนถึงธันวาคม เปนชวงเวลาขอ..

...อ่านต่อ...

 

tag  เปรัก ประเทศมาเลเซีย (ต่อ1)

สถานที่ท่องเที่ยว (ต่อ)‘เกาะแบนดิ้ง   ติดกับทะเลสาบ  คือ เกาะแบนดิ้ง ซึ่งเปนจุดเงียบสงบสำหรับผูนิยมกิจกรรมกลางแจง มีรีสอรทใหบริ การนักทองเที่ยว และติดกันเปนจุดพำนักสำหรับนักทองเที่ยวพรอมทั้งที่พักแสนสะดวกสบาย อุทยานทางโบราณคดีเบงกองและโกตาทามปัน .š    ยังคงมีการขุดคนพบอยูไมหยุดหยอนสำหรับอุทยานประวัติศาสตรแหงนี้ใกลกับตัวเมืองเลงกอง คือ กัว บาดัก (Gua Badak) กัว ฮาริเมา (Gua Harimua) ตาสิก ราบัน (Tasik Raban) และลาดา เคคาบู (Lata Keka..

...อ่านต่อ...

 

tag  ปีนัง ประเทศมาเลเซีย (ต่อ1)

สถานที่ท่องเที่ยว (ต่อ)ปีนัง ฮิลล์ ที่ความสูง ๘๓๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนเนินเขาปนัง ฮิลลหรือบูกิต เบนดารา (Bukit Bendara) เปนที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกวางไกลสุดสายตาของเกาะปนัง จุดสูงสุดของเกาะแหงนี้เปนมุมดีที่สุดในการถายภาพแสงวิบวับยามราตรีของจอรจทาวน หรือมีความสุขงายๆ  ดวยการสูดอากาศเย็นแสนบริสุทธิ์ที่จุดสุดยอดทานสามารถนั่งรถรางหรือเคเบิลขึ้นไปบนปนัง ฮิลลได รถวางและเคเบิลที่ขึ้นสูปนัง ฮิลลเปนรถรางสาแรกในเอเชียที่สรางโดยบริษัทรถรางสัญชาติสวิส โดยเคเบิลที..

...อ่านต่อ...

 

tag  เปรัก ประเทศมาเลเซีย

จากศูนยกลางอันแสนวุนวายอยางสลังงอรหรือเซลังงอรมุงหนาไปทางทิศเหนือสูเปรัก ทัศนียภาพจะคอยๆ เปลี่ยนแปลงไปจากชุมชนเมืองสูทิวทัศนกวางไกล และพื้นที่เกษตรกรรมที่พบเห็นไดทั่วไป อีกทั้งพื้นที่เพาะปลูกสวยงามและพืชพันธุเกษตรเขียวขจีตัดกับผืนปา และเทือกเขาหินปูนมากมายที่อยูเบื้องหลังดวยเนื้อที่กวา ๒๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เปรักตั้งอยูตรงกลางระหวางเกดะหทางทิศเหนือและเซลังงอรทางทิศใตมีเทือกเขาสำคัญตัดผานรัฐทอดตัวยาวเคียงขางที่ราบตามแนวชายฝงทะเล เปรักมักถูกกลาวถึงใน ฐานะเมืองงาม ดวยทั..

...อ่านต่อ...

 

tag  ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ปนังถูกกลาวถึงเสมอในนามไขมุกแหงตะวันออก ในฐานะเมืองที่มีความสวยและโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของภาคตะวันออก ชื่อของปนังมาจากคำวา ปนัง (Pinang) แปลวาตนหมาก ซึ่งครั้งหนึ่งเคเปนตนไมที่พบมากในเกาะแหงนี้ ปนังไดรับการสถาปนาใหเปนที่มั่นทางการคาของอังกฤษเมืองแรกในภูมิภาคตะวันออกไกลเมื่อป ๑๗๘๖ ทุกวันนี้  ปนังกลายเปนเมืองขนาดใหญที่ผสานเอาวัฒนธรรมสองซีกโลกไว ดวยกันอยางแยกไมออกมันกลายเปนเสนหประหลาดที่ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาเยือนเมืองแหงนี้ไม่หยุดหยอน รัฐปนังประกอบไปดวย..

...อ่านต่อ...

 

tag  บังกา เบลิตุง ประเทศอินโดนีเซีย

หมูเกาะบังกา เบลิตุง เปนจังหวัดที่เปนหมูเกาะมีขนาดพื้นที่ประมาณ ๘๑ ตารางกิโลเมตร จังหวัดนี้ประกอบดวยเกาะใหญ  ๒ เกาะ คือ เกาะบังกา กับเกาะเบลิตุง และมีเกาะเล็กเกาะนอย ๒๕๔ เกาะเปนเกาะบริวารกระจายกันอยูรอบๆ ชายหาดรอบเกาะยาว ๑,๒๐๐ กิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน ๗ เขต จังหวัดนี้มีชื่อเสียงในการเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเล เชน ดำน้ำ สน็อคกลิ้ง สคูบา ตกปลาและเลนเรือใบ บนเกาะบังกา เบลิตุง มีวัดโบราณที่เปนวัดจีนและวัดในพุทธศาสนาที่ยังมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยูบนเกาะประมาณ ๕๕ แหง ม..

...อ่านต่อ...

 

tag  เนเกรีเซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย

เนเกรีเซมบิลัน อยูหางจากกรุงกัวลาลัมเปอรไปประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ชื่อของรัฐแหงนี้แปลความหมายไดวา เกาเขต หรือเการัฐมีทัศนียภาพโดยรวมเปนชนบทกำลังพัฒนา และปจจุบันนี้กำลังแปรสภาพทางเศรษฐกิจเปนระบบ กสิกรรมผสานอุตสาหกรรมในปริมาณที่เทาเทียมกัน นอกจากนั้นยังสามารถพบเห็นนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มจำนวนขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา เนเกรียังมีชื่อเสียงและอิทธิพลมาก Minangkabau เห็นไดชัดจากการสรางบานในชนบท และอาคารสำนักงานราชการตางๆ ชนชาวมินนังกาบาว นั้นอพยพยายถิ่นฐานผานแหลมมะละกามาจากเกาะสุมาตรา เม..

...อ่านต่อ...

 

tag  บันดา อาเจห์ ประเทศอินโดนีเซีย

บันดา อาเจห  ประสบภัยพิบัติจากการเกิดคลื่นยักษสึนามิเมื่อวันที่  ๒๖ เดือนธันวาคม ป  ค.ศ. ๒๐๐๔ ที่คราชีวิต ชาวอินโดนีเซียไปมากกวาแสนคนเมื่อคลื่นยักษโถมเขากระแทกฝง เปนภัยธรรมชาติรายแรงที่ฝากรอยจารึกที่แสนเจ็บปวดเอาไวใหเห็นมาจนถึงทุกวันนี้คลื่นยักษหอบเรือลำมหึมาเขามากระแทกบานเรือนบนฝง ลึกเขามาบนแผนดินหลายกิโลเมตร  จนบานเรือนพังทลายเสียหายยับเยิน เรือลำเล็กถูกคลื่นยักษยกมากองทับหลังคาบาน ปจจุบันเรือลำนี้กลายเปนอนุสรณสถานเพราะมันชวยชีวิตคนเอาไวถึง ๕๗ ค..

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com