จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
tag  สุมาตราตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย

ดินแดนสวนใหญเปนที่ราบสูงอยูบนเทือกเขา Bukit Barisan Mountain Range ที่ปกคลุมดวยปาดงดิบที่เรียกกันวาปาพรหมจารี  เปนที่อยูอาศัยของสัตวเจาปา เชน ชาง เสือลายพาดกลอน เสือดาวและแรด ชาวปาเผา มินัง-Minang ที่อาศัยอยูในถิ่นนี้ชอบกินอาหารรสเผ็ดรอน และมีประเพณีวัฒนธรรมแปลกๆ เชน พวกผูหญิงเทานั้น จึงจะมีสิทธิเปนเจาของที่ดิน สวนผูชายจะตองไปแสวงหาทรัพยสมบัติเอาขางหนา การเดินทาง คือ เครื่องหมายของความสำเร็จ ชนพื้นเมืองมีน้ำใจและเปนมิตรกับคนแปลกหนา  ภาษาพูดที่ใชกัน คือ..

...อ่านต่อ...

 

tag  มะละกา ประเทศมาเลเซีย (ต่อ1)

สถานที่ทองเที่ยว (ต่อ)Jonkers Street   ถนน Jalan Hang Jebat ซึ่งในอดีตเคยรูจักกันในนาม Jonkers Street มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องสินคา แอนทีค ซึ่งสามารถตอรองราคาไดมีรานขายของเกามากมาย ในบริเวณนี้ซึ่งสามารถซื้อหาของเกาที่นับอายุไดยอนไปถึง ๓๐๐ ปหลายรานมีของสะสมสไตลตะวันออก เชน ประติมากรรม หิน เครื่องโลหะ และเครื่องถวยชาม และหลายรานที่จำหนายเฟอรนิเจอรมัสยิดกัมปงฮูลู ตั้งอยูใจกลางของยานไชนาทาวนมัสยิดแหงนี้เปนมัสยิดที่ถือไดวาเกาแกที่สุดในมาเลเซียแหงหนึ่ง  ..

...อ่านต่อ...

 

tag  สุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย

ภูมิภาคนี้มีความสำคัญมากในประวัติศาสตรของอินโดนีเซียในยุครุงเรืองของพุทธศาสนาสมัยอาณา จักรศรีวิชัย ที่รุงเรืองอยูริมฝงแมน้ำ Musi River บนสุมาตราใตมาเปนเวลานานมากกวาพันป สุมาตราตอนใตอยูริมสุดของทะเลจีนใต   ติดกับเสนทางเดินเรือที่เชื่อมตะวันออกไกลกับยุโรปเขาดวยกัน ภูมิหลังของประวัติศาสตรมีสีสันและความสำคัญไมนอย  อาณาจักรศรีวิชัยเริ่มทำการคาขายกับจีน เมื่อป ค.ศ.๖๗๓ นักวิชาการชาวจีน ชื่อ อี้จิง (I Tsing) ไดบันทึกไววา พบเห็นพระนับพันรูปกับบรรดานักปราชญชวยกันแปลพร..

...อ่านต่อ...

 

tag  เรียว ประเทศอินโดนีเซีย

จังหวัดนี้ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของสุมาตราตะวันออกเอาไวดวย เปนถิ่นของชาวมาเลยดั้งเดิมกับชาวอินโดนีเซียที่พูดภาษามาเลย  หนังสือไวยากรณภาษามาเลยเลมแรก ชื่อหนังสือ Bustanul Katibin เขียนและพิมพครั้งแรกที่นี่เมื่อป  ค.ศ. ๑๘๕๗ เมืองเปกันบารู- Pekanbaru เปนเมืองหลวงของจังหวัดนี้เมื่อป  ค.ศ. ๑๙๕๙ แทนที่เมืองหลวงเกา Tanjungpinang ที่อยูบนเกาะ Bintan เมืองเปกันบารูอยูทางตนแมน้ำ Siak River ไปประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร สิ่งที่นาสนใจ คือ บานโบราณของชาวพื้นเมือง เชน The Balai Da..

...อ่านต่อ...

 

tag  มะละกา ประเทศมาเลเซีย

วางตัวอยูตรงกลางระหวางรัฐเนเกรีเซมบิลัน และยะโฮรทางชายฝงดานตะวันตกของคาบสมุทรมลายูเมืองที่เต็มไปดวยสีสันแหงนี้เคยเปนศูนยกลางการคาที่สำคัญมากในอดีต ดึงดูดพอคาจากหลากหลายที่ทั้งจีน อินเดีย ใหเดินทางเขามาคาขายเปนจำนวนมาก มะละกาถูกคนพบโดยเจาชาย นามวา Parameswara ในขณะที่พระองคทรงเดินทางลี้ภัย จากนั้นก็เติบโตจนกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหวางตะวันตกและตะวันออก สินคาสำคัญเปนตนวา เครื่องเทศ ทองคำ ผาไหม ชา ฝน ยาสูบ และน้ำหอม กลายเปนสิ่งดึงดูดความสนใจบรรดานักลาอ..

...อ่านต่อ...

 

tag  กลันตัน ประเทศมาเลเซีย

กลันตัน ดารุล นาอิม (Kelantan Darul Naim) เปนหนึ่งในรัฐที่ตั้งอยูบนพื้นที่เหนือสุดของแหลมมาเลเซีย มีพื้นที่ ๑๔,๙๒๐ ตารางกิโลเมตร โดยทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศไทย ทิศตะวันตกติดรัฐเปรัก ทิศตะวันออกติดตรังกานูและทิศใตติดรัฐปาหัง มีเมืองหลวงชื่อ โกตาบาหรู(Kota Bharu) และมีเมืองสำคัญไดแก บาเจาะ ปาเซอรปูเตะ  ตานะทเมระหตุมปตและกัวมูซัง, กลันตัน นับเปนเมืองทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ เนื่องจากมีชายหาดที่สวยงาม มีมรดกทางวัฒนธรรมหลากหลาย และขึ้นชื่อในเรื่องงานฝมือ และไมแกะสลักในกลัน..

...อ่านต่อ...

 

tag  หมูเกาะเรียว ประเทศอินโดนีเซีย

หมูเกาะเรียวมีชื่อเสียงมากในดานการทองเที่ยว เมืองหลวงของจังหวัดนี้คือ ตันจุง ปนัง (Tanjung Pinang) จุดเดนคือ หาดทรายยาวเหยียดที่มีธรรมชาติสวยงามมากกับวัฒนธรรมของชาวหมูเกาะที่ตั้งอยูในเสนทางการคาดึกดำบรรพของโลก หมูเกาะเรียวเคยเปนถิ่นที่อยูของชาวทะเลที่ไดชื่อวายิปซีทะเลที่หากินอยูตามปาชายเลน และนานน้ำแถวนี้นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในประวัติศาสตรเมื่อครั้งสุลตานแหงมะละกาหนีมา ซอนตัวจากการรุกรานของชาวโปรตุเกสในศตวรรษที่  ๑๖ และกลายเปนบอเกิดตำนานของการที่เมืองบินตังไดเปน..

...อ่านต่อ...

 

tag  ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

   หมูเกาะลังกาวีประกอบดวยเกาะเล็กใหญจำนวน ๙๙ เกาะซึ่งเรียงรายอยูใกลบริเวณชายฝงเกดะหไมไกลกับเปอรลิสและอยูใตประเทศไทยเพียงเล็กนอย เปนที่รูจักใน เรื่องของตำนานและความงดงามที่ไดรับการพัฒนาใหหมู เกาะที่มีชื่อเสียง ลังกาวีมีชายหาดที่สวยสะอาดตา และ สมบูรณดวยชีวิตทางทะเล เปนสถานที่ซึ่งเหมาะกับการ ผอนคลายจากชีวิตยุงเหยิงในเมืองใหญอยางแทจริง และ ดวยความที่เปนเมืองที่ปลอดภาษีพรอมดวยภูมิทัศนงาม สงบเกาะแหงนี้จึงเปนจุดหมายที่นักทองเที่ยวชาวมาเลเซีย และชาวตางชาติ ..

...อ่านต่อ...

 

tag  สุมาตารเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย

ประชากรอินโดนีเซียที่อยูในภูมิภาคนี้แบงออกเปนกลุมใหญๆ ได ๕ ชาติพันธุตามภาษาที่พูดกันและวัฒนธรรมประเพณีคือ ชาวมาเลย ที่อยูตามชายฝงทะเลในชองแคบมะละกา ชาวบาตัก (Bataks) กับชนเผาอื่นๆ ที่อยูรอบทะเลสาบโตบากับเกาะซาโมซี  (Samosir Island) มีชาวกาโร (Karo), Toba, Dairi, Simalungun ชาวอังโกลา (Angkola) หรือชาวมันไดลิง (Mandailing) ที่อยูทางตาปานูลิใต (Southern Tapanuli) และกลุมสุดทาย คือ ชาวเกาะเนียส (Nias Islanders) ที่อยูทางฝงตะวันตกของสุมาตราเหนือ ชนเผาเหลานี้มีภาษาศาสนาแล..

...อ่านต่อ...

 

tag  ลัมปุง ประเทศอินโดนีเซีย

ในบันทึกของนักเดินทางชาวจีนโบราณ กลาวถึง ดินแดนที่อยูทางใตของสุมาตรา โดยเรียกชื่อดิน แดนนี้วา “ลัมปุง” แปลวา “ดินแดนแหงลมใต” พื้นที่ของจังหวัดนี้คอนขางแบนราบมีภูเขายอดสูงหลายลูก เชน Gunung Pesagi , Tanggamas , Seminiung , Sekincau และ Raya  ภูเขาทั้งหมดนี้เปนภูเขารูปโดมเหมือนภูเขาไฟทั่วไป  เมืองบันดารลัมปุง เมืองหลวงของจังหวัดลัมปุง เดิมเมืองถูกแยกออกเปนสองสวน คือ Tanjungkarang กับทาเรือ Port of Teluk Betung ทั้งสองแหงนี้ถูกกลบฝงดวยเถาลาวาเมื่อครั้งภูเขาไฟกรากะ ตั้วร..

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com