ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลอำเภอและตำบลในจังหวัดยะลา

อำเภอเมืองยะลา

ตำบลยะลา
ตำบลยุโป
ตำบลลำพะยา
ตำบลลำใหม่
ตำบลลิดล
ตำบลสะเตง
ตำบลสะเตงนอก
ตำบลหน้าถ้ำ
ตำบลบันนังสาเรง
ตำบลบุดี
ตำบลพร่อน
ตำบลท่าสาป
ตำบลตาเซะ
ตำบลเปาะเส้ง

อำเภอเบตง

ตำบลยะรม
ตำบลอัยเยอร์เวง
ตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลตาเนาะแมเราะ
ตำบลเบตง

อำเภอบันนังสตา

ตำบลบันนังสตา
ตำบลบาเจาะ
ตำบลถ้ำทะลุ
ตำบลตลิ่งชัน
ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
ตำบลเขื่อนบางลาง

อำเภอธารโต

ตำบลบ้านแหร
ตำบลธารโต
ตำบลคีรีเขต
ตำบลแม่หวาด

อำเภอยะหา

ตำบลกาตอง
ตำบลยะหา
ตำบลละแอ
ตำบลบาโร๊ะ
ตำบลบาโงยซิแน
ตำบลตาชี
ตำบลปะแต

อำเภอรามัน

ตำบลกอตอตือร๊ะ
ตำบลกายูบอเกาะ
ตำบลกาลอ
ตำบลกาลูปัง
ตำบลยะต๊ะ
ตำบลวังพญา
ตำบลอาซ่อง
ตำบลบาลอ
ตำบลบาโงย
ตำบลบือมัง
ตำบลจะกว๊ะ
ตำบลท่าธง
ตำบลตะโล๊ะหะลอ
ตำบลโกตาบารู
ตำบลเกะรอ
ตำบลเนินงาม

อำเภอกาบัง

ตำบลกาบัง
ตำบลบาละ

อำเภอกรงปินัง

ตำบลกรงปินัง
ตำบลสะเอะ
ตำบลห้วยกระทิง
ตำบลปุโรง 

 

จังหวัดยะลา
 
 

ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

 

ยะลาคือจังหวัดใต้สุดของแผ่นดินไทย มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์ น่าค้นหา เฉพาะในส่วนของตัวเมืองยะลานั้น ได้รับการกล่าวขานว่ามีการวางผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ถนนหนทางกว้างขวาง น่าไปเที่ยวชมนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายสไตล์แล้ว ยะลายังมีความน่าสนใจตรงที่เป็นจังหวัดที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ไว้ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง ลักษณะบ้านเรือนและวิถีความเชื่อที่แตกต่างนั้น ทำให้ยะลาเป็นจุดหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คน

จังหวัดยะลามีเนื้อที่ประมาณ 4,512 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ราบมีน้อย และถูกใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นพื้นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยความที่มีป่าเขาอุดมสมบูรณ์ จึงมีฝนตกชุกมากถึงปีละประมาณ 9 เดือน ส่งผลดีต่อการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งความเป็นมาของยะลาเริ่มต้นและเติบโตมาเคียงคู่เมืองปัตตานี โดยเป็นส่วนหนึ่งของปัตตานี ซึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับอาณาจักรลังกาสุกะ ที่ถือว่าเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดบนแหลมมลายูยะลาเป็นส่วนหนึ่งของปัตตานี ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของกรุงสุโขทัย จนล่วงเลยมาถึง พ.ศ. 2310 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียเมืองให้พม่า ยะลาก็ยังคงอยู่ในความปกครองของปัตตานี กระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกหัวเมืองปัตตานีเป็น 7 หัวเมือง ใน พ.ศ. 2351 ยะลาจึงแยกออกจากปัตตานีนับแต่นั้น และได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 หลังจากมีประกาศยุบเลิกมณฑลจังหวัดยะลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง


คำว่า ยะลา มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า ยะลอ ซึ่งแปลว่า “แห” เป็นเมืองชายแดนภาคใต้ที่มีความน่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชนต่างเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม ตัวเมืองยะลามีการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ 


อาณาเขต

• ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดปัตตานี
• ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนราธิวาส
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสงขลา
• ทิศใต้ ติดกับประเทศมาเลเซีย

การเดินทาง

• รถยนต์ ยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๑,๐๘๔ กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามถนนเพชรเกษมผ่านเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่ และเดินทางต่อไปปัตตานีจนถึงยะลา
• รถไฟ ยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๑,๐๕๕ กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ - ยะลา ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. ๑๖๙๐ สถานีรถไฟยะลา โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๔๒๐๗ 
• รถโดยสารประจำทาง มีรถปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด บริการระหว่าง กรุงเทพฯ – ยะลา รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙, ๐ ๒๔๓๔ ๗๑๙๒, ๐ ๒๔๓๕ ๕๖๐๕ และบริษัทเอกชน บริการระหว่างกรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ติดต่อบริษัท ไทยเดินรถ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๕๐๑๕ และบริษัทปิยะทัวร์ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๕๐๑๔ 
• เครื่องบิน ไม่มีบริการเดินทางโดยเครื่องบินไปจังหวัดยะลาโดยตรง แต่การบินไทยมีบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ และเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลาโดยรถไฟ รถประจำทาง รถแท๊กซี่หรือรถตู้ปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ สำนักงานหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๓๔๓๓ หรือ หจก.สายโสภา รีพีทเตอร์ ยะลา โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๕๘๒, ๐ ๗๓๒๑ ๕๘๓๐

อำเภอต่างๆในจังหวัดยะลา เมืองยะลา  เบตง บันนังสตา  ธารโต ยะหา  รามัน กาบัง  กรงปินัง

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ 
อำเภอยะหา ๒๑ กิโลเมตร
อำเภอกรงปินัง ๒๒ กิโลเมตร
อำเภอรามัน ๒๖ กิโลเมตร 
อำเภอบันนังสตา ๓๙ กิโลเมตร 
อำเภอกาบัง ๔๐ กิโลเมตร
อำเภอธารโต ๖๑ กิโลเมตร
อำเภอเบตง ๑๔๐ กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
อำเภอเมือง
สำนักงานจังหวัด
โทร. 0 7321 2542
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
โทร. 0 7321 2634, 0 7321 2636, 191
ชุมสายโทรศัพท์ยะลา
โทร. 0 7321 2234
โรงพยาบาลยะลา
โทร. 0 7324 4711-8
โรงพยาบาลสิโรรส
โทร. 0 7322 1114-5
สถานีรถไฟยะลา
โทร. 0 7321 2737, 0 7321 4207
อำเภอเบตง
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยวเบตง
โทร. 0 7323 2039
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
โทร. 0 7323 1292, 0 7323 0026
ด่านศุลกากรเบตง
โทร. 0 7323 1194

 
สถานที่ท่องเทียวแนะนำ จังหวัดยะลา
tag สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก)
สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก)

สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก) อยู่ถนนพิพิธภักดี มีเนื้อที่ 80 ไร่ เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือก "พระเศวตสุรคชาธาร" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2511  ภายในสวนสาธารณะมีสระน้ำ ศาลากลางน้ำ รูปปั้นสัตว์ชนิดต่าง ๆ สนามเด็กเล่น..

 

อ่านต่อ

tag สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)
สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)

สวนขวัญเมือง อยู่ที่ถนนเทศบาล 1 ห่างจากศาลหลักเมืองยะลาประมาณ 300 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 207 ไร่ จัด..

 

อ่านต่อ

tag ศาลหลักเมืองยะลา
ศาลหลักเมืองยะลา

ตั้งอยู่ถนนพิพิธภักดี หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลักเมืองให้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2505 ภายในศาลประดิษฐานยอดเสาหลักเมือง ซึ่งสร้างด้วยแก่นไม้ชัยพฤกษ์สูง 50 เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐาน 53 นิ้ว..

 

อ่านต่อ

tag สวนมิ่งเมือง
สวนมิ่งเมือง

ปี 2545 เทศบาลนครยะลา ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง (แบเมาะพัฒนา) โดยเริ่มจากทางเข้าเมือง (ก่อนถึงป้อมตำรวจบ้านจารู) มาออกถนนสี่เลนใกล้สะพานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อเชื่อมกับถนน ผังเมือง 4 ซึ่งสวนสาธารณะมิ่งเมือง มีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มาเป็นประธานเปิดถนนสวนสาธารณะมิ่งเมือ..

 

อ่านต่อ

tag บ่อน้ำร้อน
บ่อน้ำร้อน

เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาอาบน้ำแร่ เพราะเชื่อกันว่าทำให้สุขภาพดี และรักษาโรคบางอย่างได้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้สร้างรีสอร์ทไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9
น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9

น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นน้ำตกเปิดใหม่ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำตกวังใหม่" มีทั้งหมดด้วยกัน 5 ชั้น โดย..
tag น้ำตกวังใหม่
น้ำตกวังใหม่

น้ำตกวังใหม่ เป็นน้ำตกเชิงสวนสาธารณะ ห่างเส้นทาง เบตง-คอกช้าง-ยะลา สายโยธาธิการ 900 เมตร เป็นที่พักริมทาง สำหรับผู้เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเบตง เมืองในหมอกดอกไม้งาม
..

 

อ่านต่อ

tag ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเบตง ในเขตเทศบาล มุมถนนสุขยางค์ และตู้เดิมตั้งอยู่ที่ มุมถนนสุขยางค์ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467  ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยนายสงวน จิระจินดา นายกเทศมนตรีอำเภอเบตง ในขณะนั้นเคยเป็นนายไปรษณีย์อำเภอเบตง มาก่อน  

ลักษณะของตู้เป็นรูปทรงกลมและเป็นคอนกรีตเส..

 

อ่านต่อ

tag ป่าฮาลา-บาลา
ป่าฮาลา-บาลา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศไทย ได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2539 อันเป็นแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีพื้นที่ประมาณ 270,725 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทิวเขาสันกาลาคีรี ป่าฮาลาและป่าบาลาเป็นผืนป่าดงดิบที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเดียวกัน คือ ป่าฮาลา ..

 

อ่านต่อ

tag ทะเลสาบธารโต
ทะเลสาบธารโต

เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนบางลาง พื้นที่ครอบคลุมอำเภอธารโต จดจังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งปลาน้ำจืด ศึกษาธรรมชาติทางน้ำ
 
..

 

อ่านต่อ

tag หมู่บ้านซาไก
หมู่บ้านซาไก

เป็นหมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าซาไก ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่พึ่งพิงธรรมชาติ มีสภาพที่อยู่อาศัยที่เข้ากันได้กับธรรมชาติ ผู้เข้าไปเที่ยว จะได้ชมการแสดงเป่าลูกดอกที่แม่นราวกับจับวางของซาไก และสามารถซื้อสมุนไพรของซาไกที่เชื่อกันว่าบำรุงร่างกายซึ่งมีหลายขนาน บ้านเรือนของซาไกเดิมสร้างด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาจาก ต่อมา กรมประชาสงเ..

 

อ่านต่อ

tag เขื่อนบางลาง
เขื่อนบางลาง

เขื่อนบางลาง เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ที่สร้างปิดกั้นแม่น้ำปัตตานี เป็นเขื่อนแบบหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 422 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524 บริเวณเหนือเขื่อนในบริเวณที่ตั้งของสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มีจุดชมทิวทัศน์มองเห..

 

อ่านต่อ

tag ทะเลหมอกเบตง ยอดเขาไมโคร
ทะเลหมอกเบตง ยอดเขาไมโคร

ทะเลหมอกเบตง ยอดเขาไมโคร เป็นจุดที่ไปเยือนง่าย ๆ และมีทะเลหมอกในยามเช้าตลอดปี ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 ฟุต ทัศนียภาพที่โล่งกว้าง สามารถมองได้ไกลสุดขอบฟ้า มองเห็นสายน้ำปัตตานี ถึงทะเลสาบบางลาง แอ่งทะเลหมอกที่สามารถชมได้ตลอดปี แม้ในหน้าร้อน เพราะความชื้นจากป่าฮาลา-บาลาที่ใกล้จุดชมหมอกนั่นเอง


อีกหนึ่งความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างมา ทะเลหมอกตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวั..

 

อ่านต่อ

tag วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)
วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)

วัดคูหาภิมุข ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “วัดหน้าถ้ำ” วัดเก่าแก่ของเมืองยะลา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 1 บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 52 ไร่เศษ ระยะทางห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามถนนหลวงหมายเลข 409 ประมาณ 8 กิโลเมตร

วัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2390 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั..

 

อ่านต่อ

tag สุสานฝังศพเจ้าเมืองยะลา

สุสานมัสยิดยาแมะลางา หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง โดยบริเวณหลุมผังศพจะมีหินอ่อนที่นำมาจากประเทศตุรกี มีความกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 200 เซนติเมตร วางอยู่พื้นดินเพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ฝังศพ..

 

อ่านต่อ

tag อุโมงค์ปิยะมิตร
อุโมงค์ปิยะมิตร

แมกไม้นานาพรรณที่อยู่บริเวณปากทางเข้าอุโมงค์ปิยะมิตรนั้น ช่วยพรางอุโมงค์ความยาง 1 กิโลเมตรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านปิยะมิตร ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี นั่นเหมาะสมแล้วที่ในอดีตอุโมงค์ปิยะมิตรเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา กาลเวลาที..

 

อ่านต่อ

tag พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10

หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 เป็นหมู่บ้านหมู่ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่มีบรรยากาศเย็นตลอดปี มีต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้, น้ำตกในบริเวณ ,ที่พักตากอากาศ ,หมอฝังเข็มรักษาโรค ,สมุนไพร,อาหารจีนและติดป่าบาลา-ฮาลา เหมาะแก่การท่องเที่ยวและเข้าค่ายอย่างยิ่ง

ความเป็นมา
จากการที่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา  ได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธและสลายกองทัพมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตาม..

 

อ่านต่อ

tag วัดพุทธาธิวาส
วัดพุทธาธิวาส

วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ภายในวัดพุทธาธิวาสมีบรรยากาศร่มรื่น ทัศนียภาพงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น อาทิ พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร  พระธาตุเจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลาง มีเจดีย์บริวารอยู่โดยรอบ พ..

 

อ่านต่อ

tag แหล่งบัวผุด
แหล่งบัวผุด

แหล่งบัวผุด เป็นแหล่งที่มีบัวผุดขึ้นบนเทือกเขากาลอ จุดที่ใกล้ที่สุดจะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ในช่วงฤดูที่มีบัวผุดเท่านั้น ระหว่างการเดินทางเข้ามาจะได้ชมความหลากหลายของธรรมชาติมากมาย หลายชนิดของป่าชุมชนกาลอ
..

 

อ่านต่อ

tag วัดพุทธภูมิ
วัดพุทธภูมิ

 วัดพุทธภูมิ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านชุมนุมชน มีเสนาสนะเป็นอาคารถาวรส่วนมาก ด้านหน้าพระอุโบสถพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้ว..

 

อ่านต่อ

tag วัดเมืองยะลา
วัดเมืองยะลา

วัดเมืองยะลา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๕๕ ไร่ ๕๑ งาน ๑๒ ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ และได้ประกาศให้จัดตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ...

 

อ่านต่อ

tag วัดพุทธาธิวาส
วัดพุทธาธิวาส

วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ภายในวัดพุทธาธิวาสมีบรรยากาศร่มรื่น ทัศนียภาพงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น อาทิ พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร  พระธาตุเจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลาง มีเจดีย์บริวารอยู่โดยรอบ พ..

 

อ่านต่อ

tag สวนไม้ดอกเมืองหนาว
สวนไม้ดอกเมืองหนาว

สวนไม้ดอกเมืองหนาว (Cold Place flowers Garden)  อยู่ในบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยสมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย มีประชากรทั้งหมดประมาณ 80 กว่าคน มี 20 กว่าครัวเรือน เนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูง จึงส่งผลให้อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิทั้งปีอยู่ที่ 15-30 องศาเซลเซียส อยู่สูงจากน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร ขึ้นไป ระยะห่างระหว่างตัวเมืองถึงหมู่บ้านประมาณ 1..

 

อ่านต่อ

tag วัดกวนอิม
วัดกวนอิม

เป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพสำคัญ ๆ หลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ หว่าโก่วเซียนชื่อ ขงจื้อ เป็นต้น และยังมีสถาปัตยกรรมของเจดีย์ 7 ชั้น วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2508 จากภายในบริเวณวัดซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเบตง..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลางจังหวัดยะลา
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่ ถนนสิโรรส บ้านตลาดเก่า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นมัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลา มัสยิดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืน ด้านหน้าเป็นบันไดกว้าง สูงประมาณ 30 ขั้น ทอดสู่ลานชั้นบน หลังคาทรงสี่เหลี่ยมมีโดมใหญ่อยู่..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกบูตง
น้ำตกบูตง

เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดปี มีสายธารที่ยาว และมีแหล่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้ด้วยความสนุกสนานเป็นระยะ ๆ เนื่องจากมีแอ่งที่ไม่ลึกและน้ำใสสะอาด นอกจากนี้ ยังอยู่ใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่นอีกด้วย..

 

อ่านต่อ

tag ถ้ำแม่นางมณโฑ
ถ้ำแม่นางมณโฑ

ภายในถ้ำคล้ายห้องโถงใหญ่มีทางเดินทะลุกันได้ บางช่วงมืดมากจึงจำเป็นต้องนำไฟฉายติดตัวไปด้วย จุดเด่นอยู่ที่สุดปลายถ้ำ ซึ่งมีหินงอกขนาดสูงใหญ่ มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำแห่งนี้..

 

อ่านต่อ

tag เขื่อนลำพะยา
เขื่อนลำพะยา

เป็นเขื่อนที่สร้างกั้นแอ่งเก็บน้ำที่เคยเป็นเหมืองร้าง ประกอบกับบริเวณนั้นมีต้นน้ำ ซึ่งไหลลงมาเป็นน้ำตกชื่อว่าบูตง จึงทำให้แอ่งน้ำเหนือเขื่อนมีน้ำเต็มแอ่งอยู่ตลอดเวลา มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดมาเที่ยวอยู่เป็นประจำ และตลอดระยะทางที่ขึ้นสู่เขื่อนแห่งนี้ จะมีสวนผลไม้และสวนยางที่ให้ความร่มรื่นตลอดทาง..

 

อ่านต่อ

tag สุสานฝังศพเจ้าเมืองยะลา

สุสานมัสยิดยาแมะลางา หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง โดยบริเวณหลุมผังศพจะมีหินอ่อนที่นำมาจากประเทศตุรกี มีความกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 200 เซนติเมตร วางอยู่พื้นดินเพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ฝังศพ..

 

อ่านต่อ

tag ถ้ำธารลอด

ถ้ำธารลอด มีความสวยงามและน่าไปเที่ยวชมมาก มีหินงอก หินย้อย และมีลำน้ำไหลผ่าน พื้นถ้ำเป็นทรายละเอียด

 

อ่านต่อ

tag ทะเลสาบธารโต
ทะเลสาบธารโต

เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนบางลาง พื้นที่ครอบคลุมอำเภอธารโต จดจังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งปลาน้ำจืด ศึกษาธรรมชาติทางน้ำ
 
..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกโต๊ะโม๊ะ
น้ำตกโต๊ะโม๊ะ

น้ำตกกโต๊ะโม๊ะเป็นน้ำตกที่กั้นระหว่างอำเภเบตงที่ตำบลอัยเยอร์เวง และตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต มีความเป็นธรรมชาติ 100 % เพราะอยู่ในป่าบาลา-ฮาลา เดินทางโดยเรือจากเขื่อนบางลาง หรือเส้นทางสายบ้านสันติ อยู่ในแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติบางลาง
..

 

อ่านต่อ

tag พิพิธภัณฑ์เรือโบราณบ้านสี่สิบ
พิพิธภัณฑ์เรือโบราณบ้านสี่สิบ

พิพิธภัณฑ์เรือโบราณบ้านสี่สิบ เป็นเรือพาย ขนาดความกว้าง 1 เมตร และยาวประมาณ12 เมตร จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยมีกำนันขุนอุตส่าเป็นหัวหน้า 
..

 

อ่านต่อ

tag สุสานโต๊ะนิ
สุสานโต๊ะนิ

โต๊ะนิ เป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งมีเชื้อสายเจ้านายราชตระกูลในยุครัฐปัตตานี เป็นการแสดงถึงการยกย่องนับถือด้วยความเคารพ โต๊ะนิที่ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้คนตลอดตั้งแต่เมืองรามันห์ จนถึงตำบลโก๊ระ รัฐเปรัค สหพันธรัฐมาเลเซียในปัจจุบัน  ว่า ท่านเป็นบุคคลที่เป็นผู้ปกครองที่ดี มีวิชาอาคม มีอิทธิฤทธิ์สามารถแสดงปาฏิหารย์ ช่วยเหลือ ปัดเป่าความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนขอ..

 

อ่านต่อ

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com