ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลอำเภอและตำบลในจังหวัดนราธิวาส

อำเภอเมืองนราธิวาส

ตำบลกะลุวอ
ตำบลกะลุวอเหนือ
ตำบลมะนังตายอ
ตำบลลำภู
ตำบลบางปอ
ตำบลบางนาค
ตำบลโคกเคียน

อำเภอตากใบ

ตำบลศาลาใหม่
ตำบลบางขุนทอง
ตำบลพร่อน
ตำบลนานาค
ตำบลโฆษิต
ตำบลไพรวัน
ตำบลเกาะสะท้อน
ตำบลเจ๊ะเห

อำเภอบาเจาะ

ตำบลกาเยาะมาตี
ตำบลลุโบะสาวอ
ตำบลบาเระใต้
ตำบลบาเระเหนือ
ตำบลบาเจาะ
ตำบลปะลุกาสาเมาะ

อำเภอยี่งอ

ตำบลยี่งอ
ตำบลละหาร
ตำบลลุโบะบายะ
ตำบลลุโบะบือซา
ตำบลจอเบาะ
ตำบลตะปอเยาะ

อำเภอระแงะ

ตำบลกาลิชา
ตำบลมะรือโบตก
ตำบลบองอ
ตำบลบาโงสะโต
ตำบลตันหยงมัส
ตำบลตันหยงลิมอ
ตำบลเฉลิม

อำเภอรือเสาะ

ตำบลรือเสาะ
ตำบลรือเสาะออก
ตำบลลาโละ
ตำบลสามัคคี
ตำบลสาวอ
ตำบลสุวารี
ตำบลบาตง
ตำบลโคกสะตอ
ตำบลเรียง

อำเภอศรีสาคร

ตำบลกาหลง
ตำบลศรีสาคร
ตำบลศรีบรรพต
ตำบลตะมะยูง
ตำบลซากอ
ตำบลเชิงคีรี

อำเภอแว้ง

ตำบลกายูคละ
ตำบลฆอเลาะ
ตำบลแม่ดง
ตำบลแว้ง
ตำบลโละจูด
ตำบลเอราวัณ

อำเภอสุคิริน

ตำบลภูเขาทอง
ตำบลมาโมง
ตำบลร่มไทร
ตำบลสุคิริน
ตำบลเกียร์

อำเภอสุไหงโกลก

ตำบลมูโนะ
ตำบลสุไหงโกลก
ตำบลปาเสมัส
ตำบลปูโยะ

อำเภอสุไหงปาดี

ตำบลกาวะ
ตำบลริโก๋
ตำบลสากอ
ตำบลสุไหงปาดี
ตำบลปะลุรู
ตำบลโต๊ะเด็ง

อำเภอจะแนะ

ตำบลผดุงมาตร
ตำบลช้างเผือก
ตำบลจะแนะ
ตำบลดุซงญอ

อำเภอเจาะไอร้อง

ตำบลมะรือโบออก
ตำบลบูกิต
ตำบลจวบ

 

 

จังหวัดนราธิวาส
 
 

ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

 

จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้ามาแต่อดีต ปัจจุบันเป็น 1 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT Growth Triangle Development Project)นราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมมาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน

จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ประมาณ 2,797,143.75 ไร่ หรือ 4,475 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับอ่าวไทย และที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ ๔ สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลกแต่เดิมบ้านบางนรา หรือมะนาลอ เป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนรา ใกล้กับทะเล

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) บ้านบางนราจัดอยู่ในเขตปกครองของเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาเมื่อปัตตานีได้รับการยกฐานะเป็นมณฑล บ้านบางนราจึงย้ายมาสังกัดเมืองระแงะที่อยู่ในมณฑลปัตตานีกระทั่งปี พ.ศ. 2449 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บ้านบางนราเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ มีการค้าทั้งทางบกและทะเลคึกคักมาก จึงมีการย้ายที่ว่าการจากเมืองระแงะมาตั้งที่บ้านมะนาลอ อำเภอบางนรา ส่วนท้องที่เมืองระแงะเดิมเป็นอำเภอตันหยงมัส และยกฐานะอำเภอบางนราเป็นเมืองบางนรา มีอำเภอในเขตปกครอง คือ อำเภอบางนรา อำเภอตันหยงมัส อำเภอสุไหงปาดี กิ่งอำเภอยะบะ และกิ่งอำเภอโต๊ะโมะ ในปี พ.ศ. 2452 เมืองบางนราได้รับโอนอำเภอตากใบตามสนธิสัญญาที่ทำกันระหว่างกรุงสยามกับประเทศอังกฤษ และรับโอนอำเภอยี่งอจากเมืองสายบุรีมาอยู่ในเขตปกครองเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ เมื่อเสด็จมาถึงเมืองบางนรา ทรงพระราชทานพระแสงศัสตราแก่เมืองบางนรา และทรงดำริว่า บางนรานั้นเป็นชื่อตำบลบ้าน สมควรจะมีชื่อเมืองไว้เป็นหลักฐานสืบไป จึงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองบางนราเป็นเมืองนราธิวาส (ที่อยู่ของผู้ยิ่งใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2458จังหวัดนราธิวาสแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย
• ทิศใต้ ติดกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย
• ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดยะลา

การเดินทาง
จังหวัดนราธิวาส การเดินทางสามารถไปได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน

• รถยนต์ ระยะทาง ๑,๑๔๙ กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่ และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๒ เข้าสู่จังหวัดปัตตานี-นราธิวาส สอบถามเส้นทางและแจ้งเหตุตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถกรุงเทพฯ-นราธิวาส-สุไหงโกลก ทุกวัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๓–๒๐๐, ๐ ๒๔๓๔ ๗๑๙๒ (ปรับอากาศ) ๐ ๒๔๓๔ ๕๕๕๗-๘ (ธรรมดา) สถานีขนส่งนราธิวาส โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๘๔๕ สถานีขนส่งสุไหงโกลก โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๒๐๔๕ หรือ www.transport.co.th
• รถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการเดินรถไฟระหว่าง กรุงเทพฯ – ตันหยงมัส (นราธิวาส) - สุไหงโกลก ทุกวันทั้งรถด่วนและรถเร็ว สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐, ๑๖๙๐ สถานีรถไฟสุไหงโกลก โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๑๑๖๒, ๐ ๗๓๖๑ ๔๐๖๐ หรือ www.railway.co.th
• เครื่องบินบริษัท แอร์ เอเชีย บริการเครื่องบิน กรุงเทพฯ-นราธิวาสทุกวัน จันทร์,พุธและศุกร์ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๐๖.๓๕น. ออกจากนราธิวาส เวลา ๐๘.๓๕น. สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐ สาขานราธิวาส โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๑๖๑, ๐ ๗๓๕๑ ๓๐๙๐


การเดินทางในตัวจังหวัด
- จากสนามบินมีรถตู้ไปสุไหงโกลก ๑๔๐ บาท ด่านตาบา ๑๔๐ บาท นราธิวาส ๕๐ บาท
- รถโดยสารประจำเส้นทางต่างๆ มักจะแวะมารับผู้โดยสารบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ เวลาบริการประมาณ ๐๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
บริเวณแยกหอนาฬิกา เป็นท่าจอดรถตู้วิ่งบริการสาย นราธิวาส-สุไหงโกลก, นราธิวาส-ตากใบ ออกทุกครึ่งชั่วโมง วิ่งบริการระหว่างเวลา ๐๕.๐๐–๑๗.๐๐ น. โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๕๒๐ และ นราธิวาส-หาดใหญ่ ออกทุกๆชั่วโมง โทร. ๐ ๗๓๕๒ ๒๐๙๓

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ศาลากลางจังหวัด โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๒๔, ๐ ๗๓๕๑ ๑๔๕๐
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๑๒
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๑๙๑, ๐ ๗๓๕๑ ๑๒๓๖
สำนักงานเทศบาลเมือง โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๔๘, ๐ ๗๓๕๑ ๓๑๓๐, ๐ ๗๓๕๑ ๒๔๓๑
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๙๓
สำนักงานบริการโทรศัพท์ โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๒๐๐๐
โรงพยาบาลเมืองนราธิวาส โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๓๔๘๐
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓

 
สถานที่ท่องเทียวแนะนำ จังหวัดนราธิวาส
tag พระพุทธอุทยานเขากง (วัดเขากง-พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล)
พระพุทธอุทยานเขากง (วัดเขากง-พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล)

วัดเขากง มีเนื้อที่ 142 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำภู จากตัวเมืองใช้เส้นทางนราธิวาส-ระแงะ (ทางหลวงหมายเลข 4055) ประมาณ 9 กิโลเมตร จะมองเห็นวัดเขากง และพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทองปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา เป็นศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2512 องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้..

 

อ่านต่อ

tag วนอุทยานอ่าวมะนาว-เขาตันหยง
วนอุทยานอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ทางกรมป่าไม้ได้ ขึ้นทะเบียนให้เป็น วนอุทยานอ่าวมะนาว เมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2536

 

อ่านต่อ

tag วัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห

วัดชลธาราสิงเห นอกจากจะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแตกต่างจากที่อื่นแล้ว ยังเป็นวัดที่มีความสำคัญ กับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นอย่างมาก โดยเมื่อครั้งอังกฤษได้มลายูเป็นเมืองขึ้นนั้น ไทยต้องยอมเสียดินแดนให้แก่อังกฤษไปแล้วถึง 4 รัฐ คือ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรีและปะลิส พร้อมด้วยหมู่เกาะใกล้เคียง  อีกทั้งยังได้มีการปักปันเขตแดน..

 

อ่านต่อ

tag ชายหาดกูบู-บ้านคลองตัน
ชายหาดกูบู-บ้านคลองตัน

ครอบคลุมตำบลไทรวัน และตำบลศาลาใหม่ ทอดยาวไปจนถึงตำบลเจ๊ะเห มาสุดที่ปากแม่น้ำสุไหงโกลกชายแดนไทย ความยาวโดยประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาวสะอาด มีต้นสนขึ้นเป็นระยะ ๆ ร่มรื่นและเงียบสงบ
..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกปาโจ
น้ำตกปาโจ

น้ำตกบาโจ นราธิวาส อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดี ครอบคลุมท้องที่ 3 จังหวัดทางภาคใต้ ทั้ง จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบ มีภูเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาตาเวหรือบูเก๊าะตาเว เป็นยอดเขาสูงที่สุดประมาณ 1,800 ฟุต นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมด..

 

อ่านต่อ

tag อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี มีสภาพภูมิประเทศเป..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ)
มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ)

นายวันฮูเซ็น อัส-ซานาวี ผู้อพยพมาจากบ้านสะนอยานยา จังหวัดปัตตานี เป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2167 เริ่มแรกสร้างหลังคามุงใบลาน ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผา ลักษณะของมัสยิดมีความแตกต่างจากมัสยิดทั่วไป คือเป็นอาคาร 2 หลังติดต่อกัน สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง ลักษณะการสร้างจะใช้ไม้สลักแทนตะปู รูปทรงของอาคารเป็นแบบไทยพื้นเมืองประยุกต์เข้ากับศิลปะจีน และมลายูออกแบบได้ลงตัว ส่วนเด่นที่สุดของอาคาร คือ ..

 

อ่านต่อ

tag หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12

เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย มีพิพิธภัณฑ์ และอุโมงค์ประวัติ ศาสตร์ รวมทั้งธรรมชาติที่สวยงาม

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ
ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ

ตั้งอยู่ที่ซอยภูธร ถนนเจริญเขต ในเขตเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโมะนี้ ประดิษฐานอยู่ที่บ้านโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน จนกระทั่งชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่อำเภอสุไหงโก-ลก และในทุกๆ ปี จะมีการจัดงานประเพณีประจำปีที่บริเวณศาลเจ้า ตรงกับวันที่ 23 เดือนสามของจีน (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น มีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่ ขบ..

 

อ่านต่อ

tag หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5

เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ เช่น พันธุ์กล้วยไม้ กลุ่มโคขุน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า


..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกฉัตรวาริน
น้ำตกฉัตรวาริน

เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดทั้งปี สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีตำนานพื้นบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่า ที่น้ำตกแห่งนี้ในครั้งโบราณ วันดีคืนดีมักได้ยินดนตรีมะโย่งแว่วดังมาจากน้ำตกเสมอ ๆ เมื่อชาวบ้านพากันไปดูมาก ๆ ก็ไม่พบเห็นสิ่งใดเลย กระทั่งผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อ “โต๊ะเด็ง” แอบขึ้นไปดูขณะที่มีเสียงดนตรีก็เห็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งออกมาร..

 

อ่านต่อ

tag บึงบัวบากง
บึงบัวบากง

ปัจจุบันบึงบัวบากงได้รับการปรับปรุงเป็นอ่างเก็บน้ำในเนื้อที่ 150 ไร่โดยใช้กรมชลประทานได้ดำเนินงาน ตามโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บึงบัวบากง ด้วยงบประมาณ 22,500,000 บาท ทั้งนี้ได้ยกคันดินโดยรอบ ความยาวประมาณ 1,000 เมตร และประตูน้ำล้น คูส่งน้ำ นอกจากนี้กรมชลประทานร่วมกับโครงการทักษิณพัฒนา ได้จัดสร้างศาลาทรงงาน..

 

อ่านต่อ

tag พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นพระตำหนักที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 บนเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 300 ไร่  โดยตั้งอยู่บนเขาตันหยงมัส (ตันหย..

 

อ่านต่อ

tag ชายหาดนราทัศน์
ชายหาดนราทัศน์

เป็นหาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดที่ปลายแหลมด้านปากแม่น้ำบางนราซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือกอและที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  แนวสนทำให้บรรยากาศริมทะเลร่มรื่นมากขึ้น ชาวบ้านนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่นี่ ใกล้ ๆ กันมีหมู่บ้านชาวประมงตั้งกระจัดกระจายตามริมแม่น้ำบางนรา และบริเวณเวิ้งอ่าวมีเรือกอและของชาวประมงจอดอ..

 

อ่านต่อ

tag เกาะยาว
เกาะยาว

เกาะยาว ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดชลธาราสิงเห จากสี่แยกตลาดอำเภอตากใบเลยไปยังแม่น้ำตากใบ มีสะพานไม้ชื่อ “สะพานคอย 100 ปี” ยาว 345 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำตากใบไปยังเกาะยาว ซึ่งทางด้านตะวันออกของเกาะจะติดกับทะเล มีหาดทรายละเอียดสีน้ำตาล บรรยากาศสงบงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นมุสลิมประกอบอาชีพประมงและสวนมะพร้าว..

 

อ่านต่อ

tag ชุมชนหมู่บ้านทอน
ชุมชนหมู่บ้านทอน

หมู่บ้านทอน ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเตียน ห่างจากตัวเมืองตามเส้นทางนราธิวาส-บ้านทอน (ทางหลวง 4136) ประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงไทยมุสลิม เป็นแหล่งผลิตเรือกอและทั้งของจริงและจำลอง เรือกอและจำลองมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักหมื่น แต่คุณค่าไม่ได้อยู่แค่นั้น เพราะคนที่ทำนั้นบางคนเป็นเด็กมีตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป เด็กบางคนใน..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความเป็นมาและพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานที่พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อมีหน้าที่ทำการศึกษา ค้นคว้า แล้วนำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้านั้น ไปใช้ขยายผลในการพัฒนา โดยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ ต่างๆของประเทศรวม 6 ศูนย์คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาส, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลาง (ใหม่)
มัสยิดกลาง (ใหม่)

ก่อตั้งเพื่อเป็นสถานที่ที่ชาวมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีจำนวนมากได้ไปรวมกันทำละหมาด โดยเดิมที่มัสยิดกลางนราธิวาสตั้งที่ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส ห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสประมาณ 2 กิโ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลางเก่า (มัสยิดยุมอียะห์ หรือมัสยิดรายอ)
มัสยิดกลางเก่า (มัสยิดยุมอียะห์ หรือมัสยิดรายอ)

มัสยิดกลางเก่านี้ มีชื่อว่า มัสยิดยุมอียะห์ หรือมัสยิดรายอ ตั้งอยู่ทางเหนือของตัวเมืองห่างจากศาลากลางจังหวัดขึ้นไปตามถนนพิชิตบำรุงก่อนถึงหอนาฬิกาเล็กน้อย เป็นมัสยิดไม้แบบสุมาตราสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 เป็นมัสยิดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาส และเป็นที่ตั้งของสุสานเจ้าเมืองเก่า คือ พระยาภูผาภักดี ตามปกติมัสยิดกลางประจำจังหวัดจะมีเพีย..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง

ป่าพรุแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งคลุมพื้นที่ของ 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี   มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ แต่ส่วนที่สมบูรณ์โดยประมาณมีเพียง 50,000 ไร่ เป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ พื้นที่ป่าพรุมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง อันเป็นที่..

 

อ่านต่อ

tag ศาลหลักเมืองนราธิวาสและวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ
ศาลหลักเมืองนราธิวาสและวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ

เป็นวิหารแห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกเขตวัด และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ถนนนรสุขอนุสรณ์ ในเขตเมืองนราธิวาส โดยมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพและศาลหลักเมืองนราธิวาส และผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาจากทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดสร้างวิหารฯ แบบศิลปะสมัยศรีวิชัย เพื่อเป็นสถานที่กราบไหว้บูชา..

 

อ่านต่อ

tag องค์พระพิฆเนศ
องค์พระพิฆเนศ

ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ ใกล้โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส มีลักษณะองค์เป็นรูปปั้น มีความสูงประมาณ 14 เมตร หน้าตักกว้างประมาณ 5.50 เมตร โดยมีพระหัตถ์ขวาบนถือดอกบัว พระหัตถ์ขวาล่างอยู่ในท่าประทานพร พระหัตถ์ซ้ายบนถือศาสตราวุธ พระหัตถ์ซ้ายล่างถือขนมโมทกะอันจัดได้ว่าเป็นเทวรูปองค์พระพิฆเนศที่สวยงามที่สุดในประทศไทย สร้างข..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกสิรินธร
น้ำตกสิรินธร

เป็นน้ำตกที่สวยงาม 2 ชั้น อยู่ในป่าฮาลามาลา ซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดเราะห์มานิยะห์
มัสยิดเราะห์มานิยะห์

มัสยิดเราะห์มานิยะห์  ตำบลแว้ง  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส(ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.thaitambon.com)

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอาซามียะห์
มัสยิดอาซามียะห์

นายมะยูโซ๊ะ เจ๊ะกูโน เป็นโต๊ะอีหม่ำ

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดเจาะไอร้อง
มัสยิดเจาะไอร้อง

มัสยิดเจาะไอร้อง

 

อ่านต่อ

tag ตลาดชายแดนตาบา
ตลาดชายแดนตาบา

ตลาดตาบา ตั้งอยู่ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีสินค้าจำหน่ายมากมาย ปัจจุบัน เทศบาลได้ปรับปรุงก่อสร้างล็อกขายของขนาด ๙ ตร.ม. จำนวน ๑๖๕ ล็อก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในอนาคตจะส่งเสริมให้ตลาดตาบา เป็นศูนย์กลางการค้าขายผลไม้ และสินค้าอื่นที่สำคัญต่อไป

 

อ่านต่อ

tag อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี มีสภาพภูมิประเทศเป..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกวังทอง

น้ำตกวังทอง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก เต็มไปด้วยธรรมชาติป่าไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด 

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดซาฟีนาตุลอาคีเราะห์
มัสยิดซาฟีนาตุลอาคีเราะห์

มัสยิดซาฟีนาตุลอาคีเราะห์ ๕๗๘ / ๒๕๔๔ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มัสยิด-ซาฟีนาตุลอาคีเราะห์ แห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นมัสยิดประจำหมู่บ้านที่ประชาชนใช้ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆทางศาสนามัสยิดแห่งนี้มี นายอีสเหาะ มะอิซอ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามคนปัจจุบัน และมีสัปบุรุษจำนวน ๑๕๐ ครัวเรื่อน

..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกธารหินงาม
น้ำตกธารหินงาม

อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม. มีสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง ตลอดเส้นทาง

 

อ่านต่อ

tag พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นพระตำหนักที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 บนเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 300 ไร่  โดยตั้งอยู่บนเขาตันหยงมัส (ตันหย..

 

อ่านต่อ

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com