ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งโพธิ์มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่2 บ้านโคกแร่ หมู่3 บ้านเขายิก หมู่4 บ้านใสหินตั้ง หมู่5 บ้านอ้ายเลา หมู่6 บ้านเตาปูน
   
สภาพทั่วไปของตำบล - เนื้อที่ ลักษณะภูมิประเทศตำบลทุ่งโพธิ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวง(เอเชีย) หมายเลข 41 ตำบลทุ่งโพธิ์ มีพื้นที่ 316,968.75 ไร่
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,637 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,535 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล ประชากรประกอบอาชีพหลัก ทำนา ทำสวนยาง ทำสวนผลไม้
ประชากรปรกอบอาชีพรอง รับจ้าง เลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
5. หอกระจายข่าว จำนวน 6 แห่ง
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
7. วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
8. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com