ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลกรุงชิงได้แยกจาก ตำบลนบพิตำ เมื่อปี พ.ศ.2529 ตามประวัติศาสตร์คาดว่า เป็นเมืองเก่าโบราณ มีชื่อว่ากรุงชิง มีบ้านกรุงนางตั้งอยู่ในตำบล และยังมีหลักฐานติดต่อกับเขตกรุงชัง
   
สภาพทั่วไปของตำบล - เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอนบพิตำ ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 227,805 ไร่ คิดเป็น 364 ตารางกิโลเมตร
- ลักษะสภาพภูมิประเทศ เนื่องจากพื้นที่ตำบลกรุงชิงทั้งหมด เป็นพื้นที่หุบเขามีภูเขาล้อมรอบ ซึ่งเรียกว่า "อ่าวกรุงชิง" ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง สลับภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขานัน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก ทำให้สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ ต.เขาน้อย อ.สิชลจ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.นาสาร จ.สุราษฏร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,401 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,648 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน นอกจากนั้น รับจ้าง รับราชการ
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. โรงเรียนปฐมศึกษา 4 แห่ง
2.วัด/สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
3.สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com