ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา เทศบาลนครยะลา ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา พ.ศ.2479 มีพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสะเตง อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดยะลาเดิม ต่อมาได้ย้ายมาที่โรงเรียนซึ่งได้ก่อสร้างใหม่ใกล้ถนนสุขยางค์ (ปัจจุบันคือศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา) และต่อมาในปี 2509 ได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนเขตเทศบาลนครยะลา พ.ศ.2509 ให้ขยายเขตเทศบาลออกไปอีกเป็น 19 ตารางกิโลเมตร และได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538
   
สภาพทั่วไปของตำบล เทศบาลนครยะลาตั้งอยู่ที่ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อยู่บริเวณตอนเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต้ประมาณ 1,039 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษมสายเก่า 1,395 กิโลเมตร และสายใหม่ 1,084 กิโลเมตร
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 76,853 คน เป็นชาย 37,818 คน เป็นหญิง 39,035 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจ รับจ้าง รับราชการ เกษตรกรรม
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. ศาลหลักเมือง
2. สนามโรงพิธีช้างเผือก
3. สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)
4. ผังเมืองรวม
5. มัสยิดกลาง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com