ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา ชื่อตำบลบ้านควนมาจากภาษามลายูที่แปลว่าเนิน หรือ ควน คือคำว่ากัวะ คือพื้นที่หมู่ที่ 5 ในปัจจุบันซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวที่อยู่บนเนินสูง แต่เนื่องจากตำแหน่งกำนันซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 เมื่อมีการจัดตั้งตำบล กำนันจึงเอาชื่อพื้นที่หมู่ที่ 5 เป็นหลักและได้แปลจากภาษามลายูจากคำว่ากำปงกัวะ เป็นบ้านควนจนปัจจุบัน มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะดินร่วนปนทราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 27,560 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ ต.ควนขัน , ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เจ๊ะบิลัง , ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,678 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,037 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) ลำห้วยโยย
2) เขาเกตุโป๊ะ

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
ที่อยู่ : 25/2 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com