ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา เป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนานไปกับริมทะเลสาบสงขลา มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า เดิมมีเรือสองลำล่องมาจากเมืองหลวงมีความสวยงามมาก ชื่อเรือสิทธิ์และเรือรี เป็นของสองพี่น้องมาจอด และแตกแยกกันที่บ้านจากเมื่อเรือไปแล้วชื่อก็ยังปรากฎชัด ชาวบ้านเรียกว่าคลองเรือสิทธิ์ เรือรี ต่อมาก็เรียกสั้นเข้าตามแบบของชาวใต้เลยเรียกเป็นคลองรีตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งทางราชการยกฐานะเป็นตำบล จึงเรียกว่า ตำบลคลองรี จนกระทั่งทุกวันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ความยาวด้านตะวันตกขนานกับทะเลสาบสงขลา มีสภาพเป็นที่ราบต่ำ
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดีหลวง , ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดีหลวง , ตำบลสนามชัย , ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา และ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,829 คน และจำนวนหลังคาเรือน 900 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) วัดประดู่หอม
2) วัดคลองรี
3) วัดโคกโพธิ์
4) อบต.คลองรี
5) เจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 
โทร/โทรสาร 0-7448-6168
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com