ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตามตำนานเก่าเล่าว่าตำบลหน้าถ้ำเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบไม่มีคนอยู่อาศัย ต่อมาในสมัยศรีวิชัยมีการแบ่งการปกครองเป็นหัวเมือง ในสมัยนั้นรัฐกลันตัน ตรังกานู ยังเป็นของไทย ทางการได้ให้หัวเมืองทางใต้ คือ เกาะตูนัน ต่อมาอีกหลายร้อยปี บริเวณนั้นเกิดน้ำแห้งแปรสภาพเป็นพื้นดิน จึงมีคนเข้ามาอยู่อาศัยและเรียกว่า "หน้าถ้ำ" หรือ "บ้านหน้าถ้ำ"
   
สภาพทั่วไปของตำบล มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงเกือบทุกปี ที่หมู่ที่ 1 มีภูเขา 2 ลูก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ทำนา และสวนยางพารา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต ลิดล, ต ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต ลิดล, ต เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,479 คน และจำนวนหลังคาเรือน 744 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน ทำนา
อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ)
2. ถ้ำศิลป์
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com