ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ พ.ศ.2458 มูเก็มควนสตอ ได้รับการยกฐานะเป็นตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งกำนันคนแรก คือ ขุนอารีนารากร (ต้นตระกูลนุ่งอาหลี) ในปี พ.ศ.2480 ได้มีการยุบตำบลกุบังปะโลหดรวมเข้ากับตำบลควนสตอ จึงมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ปี พ.ศ.2535 ตำบลควนสตอแยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลควนสตอและตำบลวังประจัน ตำบลควนสตอจึงเหลือเพียง 9 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลควนสตอ แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบและเนินควนเชิงเขาพื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและทำนา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังประจัน อ.ควนโคน จ.สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,732 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,390 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
2) มัสยิด 9 แห่ง
3) โรงเรียน 6 แห่ง
4) หนองน้ำ วังตาหงา

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com