ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองกวาง เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลปลักหนู เมื่อปี 2522 เหตุที่ชื่อตำบลคลองกวาง เพราะมีหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางของตำบลชื่อบ้านคลองกวาง และได้ตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านนี้ จนถึงปัจจุบัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซ้อน และมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เป็นรอยต่อเขตที่โจรคอมมิวนิสต์มาตั้งฐานปฏิบัติการในอดีต ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา


   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ อบต.นากวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ปลักหนู , อบต.สะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,574 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,017 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ และรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,ขนม
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาน้ำค้าง
2) อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com