ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา พ.ศ. 2467 ได้ตั้งชื่อตำบลเขาแดง ขึ้นต่อกิ่งอำเภอบาโหยและต่อมา พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อจากกิ่งอำเภอบาโหย เป็นกิ่งอำเภอสะบ้าย้อย
พ.ศ.2499 เป็นอำเภอสะบ้าย้อย ตำบลเขาแดงตั้งตามลักษณะภูเขา
ในพื้นที่ตำบลที่มีหน้าผาสีแดง จึงเรียกว่าตำบลเขาแดง
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและจับจองที่ดินทำมาหากินโดยมีอาชีพหลัก ทำสวนยางพารา อาชีพรองทำสวนผลไม้
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,750 คน และจำนวนหลังคาเรือน
1,446 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. ถ้ำตลอด
2. บ่อน้ำร้อน
3. วัดถ้ำตลอด
4. ถ้ำกองทราย
5. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com