ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลบาโหย มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลบาโหยมีพื้นที่ราบสูงเชิงเขาพื้นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ต้นน้ำแม่น้ำเทพา แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ทำสวนยาง
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งพอ , ตำบลจะแหน , ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,976 คน และจำนวนหลังคาเรือน
1,003 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม หาของป่าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) วัดบ้านบาโหย
2) โรงเรียนจุฬา-ธรรมศาสตร์
3) สถานีอนามัยตำบลบ้านบาโหย
4) อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : 83 หมู่ที่ 1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โทร 0-7326-333 โทรสาร 0-7326-3332
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com