ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งกลุ่มบ้าน เป็นที่ราบสูงเลียบทะเลสาบ ราษฎรสร้างบ้านเรือนบนเนินเขา สถานที่ชาวบ้านเรียกว่า "หน้าเขา" สมัยก่อนเรียกสถานที่นี้ว่า "เมืองสิงขร" เป็นเมืองเก่า และภูเขาเหล่านี้ เมื่อมองระยะห่างจากที่อื่น จะเห็นดินสีแดง ทุกคนจะเรียกภูเขาบริเวณนี้ว่า "หัวเขาแดง" และในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตำบล "หัวเขา" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
   
สภาพทั่วไปของตำบล ราษฎรประกอบอาชีพประมง ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มหนาแน่น นับถือศาสนาอิสลาม 90% นับถือศาสนาพุทธ 10%
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ จรด ต.สทิงหม้อ
ทิศใต้ จรด ต.ทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันออก จรด ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรด ทะเลสาบสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,344 คน ชาย 7,066 คน หญิง 7,278 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ประมง
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) ป้อมปืนโบราณ
2) เจดีย์องค์ดำ, องค์ขาว
3) สุสานสุลต่านสุไลมาน
4) ท่าเรือน้ำลึกสงขลา
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com