ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลทุ่งนุ้ยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอควนกาหลง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งตำเสา หมู่ 2 บ้าน
ทุ่งนุ้ย หมู่ 3 บ้านกาหมิง หมู่ 4 บ้านน้ำร้อน หมู่ 5 บ้านโตน หมู่ 6 บ้านน้ำหรา หมู่ 7 บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 8 บ้านค่ายรวมมิตร หมู่ 9 บ้านทุ่งพัก หมู่ที่ 10 บ้านควนเรือ หมู่ที่ 11 บ้านสวน หมู่ที่ 12 บ้านโคกโดน
   
สภาพทั่วไปของตำบล
ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลมภายนอกมีตัวอักษร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ส่วนรูปวงกลมภายในเป็นรูปช้าง
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานแก้ปัญหา สร้างศรัทธาประชาชน
คำขวัญ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งนุ้ยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองสตูล จากการสอบถามจากผู้อาวุโสของหมู่บ้านทราบว่าบ้านทุ่งนุ้ย ได้มีการตั้งถิ่นฐานกันมาประมาณ 6 ชั่วอายุคน เดิมเรียกว่าบ้าน "ช่องด่าน" จากสภาตำบล ได้ยกฐานะเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,586 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,320 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก คือ กรีดยางพารา ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดราษฎร์ประดิษฐาราม
2. สถานีอนามัยควนบ่อทอง หมูที่ 1 บ้านทุ่งตำเสา
3. สถานีอนามัยทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 11 บ้านสวน
4. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5
5. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
6. ด่านกักกันสัตว์สตูล
7. สถานีควบคุมไฟป่าสตูล
8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (หน่วยพิทักษ์ป่าโตนปาหนัน)
9. โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน
10. ด่านศุลกากรทุ่งนุ้ย
11. หน่วยประสานงานป้องกันและรักษาป่าสตูล
12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอควนกาหลง
13. ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอควนกาหลง
 

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com