ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา
ในอดีตประชาชนในตำบลท่าแพ เมื่อจะขายสินค้าหรือไปซื้อสินค้าจากอำเภอเมือง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ไม่มี
ทางคมนาคม จะต้องทำเป็นแพไม้ไผ่หรือแพไม้หมาก ล่องจากคลองบาราเกต อำเภอท่าแพ ไปยังอำเภอเมืองสตูล หรืออำเภอละงู จังหวัดสตูล ชาวบ้านจึงเรียกต่อกันมาว่าบ้านท่าแพ
   
สภาพทั่วไปของตำบล
ตำบลท่าแพ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่รวม 32,188.75 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2ค หมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับหมู่บ้านก้าวหน้า
 อาณาเขตตำบล :
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

   
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,481 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,077 หลังคาเรือน
 
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา , ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ ปลูกผัก, เลี้ยงสัตว์ จักสาน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) ศูนย์ราชการ 1 แห่ง
2) สถานีตำรวจ 1 แห่ง
3) โรงพยาบาล 1 แห่ง
4) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
5) โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
6) มัสยิด
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com