ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลป่าแก่บ่อหิน เดิมอยู่ในการปกครองตำบลทุ่งหว้า และได้แยกการปกครองเป็น ตำบลป่าแก่บ่อหิน เมื่อปี พ.ศ.2525 สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีป่าไม้หนาแน่น และมีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน และพบว่ามีบ่อน้ำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ในซอกหินมีน้ำตลอดปี เลยตั้งชื่อตำบลให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ที่เป็นจุดเด่นของตำบล "ป่าแก่บ่อหิน" ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน บางพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขา มีคลอง และห้วย เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อทำการเกษตร มีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 239,971 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ ต.กำแพง , ต.น้ำผุด อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,680 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,026 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ทำหัตถกรรม
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) อ่างเก็บน้ำบ้านวังนา
2) มัสยิดทุ่งดินลุ่ม
3) โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
4) โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
5) โรงเรียนวรรถนะสาร
6) โรงเรียนทุ่งหว่าวรวิทย์
7) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน
8) สถานีอนามัยบ้านทุ่งดินลุ่ม
9) สถานีอนามัยบ้านเขาแดง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com